ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) เป็นค่าธรรมเนียมในการกระบวนการทำมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมให้ถูกต้อง