นักท่องเที่ยวมาไทย มีนาคม 2562 ลดลง 0.69%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

นักท่องเที่ยวทั้งหมด

นักท่องเที่ยวทั้งหมดเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 3,473,088 คน

นักท่องเที่ยวทั้งหมดเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 3,473,088 คน

ลดลง 0.69%

นักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก

นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเป็นนักท่องเที่ยวที่มีส่วนสำคัญของประเทศเพราะมีส่วนเยอะที่สุด

นักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก มีนาคม 2562 อยู่ที่ 2,262,049 คน

นักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก มีนาคม 2561 อยู่ที่ 2,256,798 คน

เพิ่มขึ้น 0.23%

นักท่องเที่ยวยุโรป

นักท่องเที่ยวยุโรปเป็นนักท่องเที่ยวอันดับสองที่มาเที่ยวประเทศไทย

นักท่องเที่ยวยุโรป มีนาคม 2562 อยู่ที่ 719,535 คน

นักท่องเที่ยวยุโรป มีนาคม 2561 อยู่ที่ 766,516 คน

ลดลง 6.13%

นักท่องเที่ยวเอเชียใต้

นักท่องเที่ยวเอเชียใต้ มีนาคม 2562 อยู่ที่ 199,039 คน

นักท่องเที่ยวเอเชียใต้ มีนาคม 2561 อยู่ที่ 152,830 คน

เพิ่มขึ้น 30%

นักท่องเที่ยวทวีปอเมริกา

นักท่องเที่ยวทวีปอเมริกามีนาคม 2562 อยู่ที่  156,457คน

นักท่องเที่ยวทวีปอเมริกามีนาคม 2561 อยู่ที่  159,149 คน

ลดลง 1.69%

นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง

นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง มีนาคม 2562 อยู่ที่  72,469 คน

นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง มีนาคม2561 อยู่ที่  56,340 คน

ลดลง 22.26%

นักท่องเที่ยวโอเชียเนีย(กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทวีปออสเตรเลีย)

นักท่องเที่ยวโอเชียเนีย มีนาคม 2562 อยู่ที่ 63,089 คน

นักท่องเที่ยวโอเชียเนีย มีนาคม 2561 อยู่ที่  73,232 คน

ลดลง 13.85%

นักท่องเที่ยวแอฟฟริกา

นักท่องเที่ยวแอฟฟริกา มีนาคม 2562 อยู่ที่ 16,579 คน

นักท่องเที่ยวแอฟฟริกา มีนาคม 2562 อยู่ที่ 16,266 คน

เพิ่ม 1.92%

นักท่องเที่ยว 9 อันดับประเทศที่มาท่องเที่ยวไทยเดือนมีนาคม 2562

อันดับที่ 1 ประเทศจีน

นักท่องเที่ยวจีน มีนาคม 2562 อยู่ที่ 1,004,030 คน

นักท่องเที่ยวจีน มีนาคม 2561 อยู่ที่ 985,232 คน

ลดลง 1.87%

อันดับที่ 2 ประเทศมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวมาเลเซีย มีนาคม 2562 อยู่ที่ 318,613 คน

นักท่องเที่ยวมาเลเซีย มีนาคม 2561 อยู่ที่ 302,437 คน

เพิ่มขึ้น 5.35%

อันดับที่ 3 ประเทศรัสเซีย

นักท่องเที่ยวรัสเซีย มีนาคม 2562 อยู่ที่ 194,471 คน

นักท่องเที่ยวรัสเซีย มีนาคม 2561 อยู่ที่ 197,023 คน

ลดลง 1.30%

อันดับที่ 4 ประเทศอินเดีย

นักท่องเที่ยวอินเดีย มีนาคม 2562 อยู่ที่ 163,158 คน

นักท่องเที่ยวอินเดีย มีนาคม 2561 อยู่ที่ 121,164 คน

เพิ่มขึ้น 34.66%

อันดับที่ 5 ประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวอินเดีย มีนาคม 2562 อยู่ที่ 163,158 คน

นักท่องเที่ยวอินเดีย มีนาคม 2561 อยู่ที่ 121,164 คน

เพิ่มขึ้น 9.28%

อันดับ 6 ประเทศเกาหลี

นักท่องเที่ยวเกาหลี มีนาคม 2562 อยู่ที่ 144,524 คน

นักท่องเที่ยวเกาหลี มีนาคม 2561 อยู่ที่ 143,644 คน

เพิ่มขึ้น 0.61%

อันดับ 7 ประเทศลาว

นักท่องเที่ยวลาว มีนาคม 2562 อยู่ที่ 138,662 คน

นักท่องเที่ยวลาว มีนาคม 2561 อยู่ที่ 133,991คน

เพิ่มขึ้น 3.49%

อันดับ 8 ประเทศสหรัฐ

นักท่องเที่ยวสหรัฐ มีนาคม 2562 อยู่ที่109,604 คน

นักท่องเที่ยวสหรัฐ มีนาคม 2561 อยู่ที่ 106,562 คน

เพิ่มขึ้น 2.85%

อันดับ 9 ประเทศเยอรมัน

นักท่องเที่ยวเยอรมัน มีนาคม 2562 อยู่ที่103,476 คน

นักท่องเที่ยวเยอรมัน มีนาคม 2561 อยู่ที่115,581 คน

ลดลง 10.47%

ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 16 เมษายน 2562P)