มาทำความรู้จักเงินได้ประเภทที่ 4 – 40(4)กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เงินได้ประเภทที่ 4 – 40(4) เป็นเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนเป็นส่วน เป็นเงินได้ที่จัดเก็บจากดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร   เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น 

ดอกเบี้ยจะประกอบไปด้วย

  1. ดอกเบี้ยพันธบัตร
  2. ดอกเบี้ยเงินฝาก
  3. ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 
  4. ดอกเบี้ยตั๋วเงิน
  5. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
  6. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว 
  7. ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน กับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิใน

เงินปันผลจาก

  1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  2. กองทุนรวม 
  3. ถาบันการเงินที่มีกฎหมายไทยให้จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับให้กู้ยืมเงิน