Tag: Tdex

กองทุน ETF คืออะไร? แตกต่างจากกองทุนทั่วไปอย่างไร?

กองทุน ETF หรือชื่อเต็มเรียกว่าExchange-Traded Fund จะแตกต่างจากองทุนทั่วไป 2 จุด 1. ราคาซื้อขาย ราคาซื้อขายจะกำหนดโดยกองทุนรวม และจะกำหนดเวลาครั้งเดียวต่อวัน ไม่ว่าเราจะซื้อขายเวลาไหนของวันก็ต้องใช้ราคานี้ในการซื้อขาย แตกต่างจาก ETF ที่ราคาซื้อขายจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาในระหว่างที่ตลาดหุ้นเปิด 2. คนที่รับซื้อ-ขาย คนที่รับซื้อ-ขายกองทุนรวมทั่วไปจะเป็นกองทุนรวมเองที่รับซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม แตกต่างจาก ETF ที่คนรับซื้อขายจะเป็นนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันในตลาดหุ้น สำหรับกองทุน ETF จะเน้นการลงทุนในดัชนี เช่น SET

อ่านต่อ
error: Content is protected !!