Tag: Short Against Port

Short Against Port

Short Against Port (SAP) กลยุทธ์ลดต้นทุนหุ้นในสภาวะหุ้นขาลง

Short Against Port เป็นกลยุทธการมองหุ้นว่าเป็นขาลงแต่ไม่อยากขายหุ้นตัวที่เราถืออยู่ และอีกกรณีคือไม่มั่นใจว่าหุ้นที่เราถือจะเป็นขาลงจริงรึเปล่า เป็นกลยุทธ์ที่มีหลักการง่ายๆโดยทำการแบ่งขายหุ้นออกไปและพยายามซื้อหุ้นกลับให้ราคาถูกลง อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล ยกตัวอย่าง เรามีหุ้น 10,000 หุ้นต้นทุนหุ้นล่ะ 10 บาทต้นทุนทั้งหมด 100,000 บาท

อ่านต่อ
error: Content is protected !!