Tag: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ – BH กำไรช่วงแรกของปี โต 0.8%

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร งบช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี 2562 ประกาศออกมาแล้ว อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล รายได้ของโรงพยาบาลเติบโต รายได้ของกิจกราร เดือนมกราคมถึงเดือนมีมีนาคมออกมาที่ 4,650 ล้านบาท ถ้าเทียบกับช่วงมกราคมถึงมีนาคมปีก่อนจะออกมาเติบโต 0.6% รายได้ของโรงพยาบาลเติบโตมาจากอะไร? หลักๆรายได้ของโรงพยาบาลเติบโตจากการผู้ป่วยต่างชาติที่มาใช้บริการมากขึ้น ถึงแม้ผู้ป่วไทยจะลดลงแต่ผู้ช่วยต่างชาติชดเชยส่วนนี้ได้หมด

อ่านต่อ
error: Content is protected !!