Tag: ปตท.สผ.

ผลการดำเนินงานและภาพรวม ไตรมาส 1 ปี 2562ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม – PTTEP

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือที่เรียกว่า ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำไรบริษัทในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 ค่าเงินบาทในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 บริษัท ปตท.สผ. นั้นคิดกำไร-ขาดทุนเป็นเงินดอลลาร์ แต่เวลาส่งงบจะเป็นเงินบาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนจริงของ

อ่านต่อ
error: Content is protected !!