Tag: ทฤษฎีเศรษฐกิจ

การใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการลงทุน

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้แก่คนไทย ในปี 2517 เป็นทฤษฎีที่ดีมาก ผมเห็นว่าทฤษฎีนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้หลายๆด้าน รวมทั้งการลงทุนด้วย ผมเลยขออนุญาตนำทฤษฎีนี้นำมาใช้กับการลงทุนครับ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

อ่านต่อ
error: Content is protected !!