Tag: กฎ80/20

80_20 pareto

เจาะลึกกฎ 80/20 ของ Pareto และการนำไปใช้

กฎ 80/20 เป็นกฎที่คิดค้นโดย Pareto ที่มีใจความหลักก็คือ ผลลัพธ์(Output) 80 เปอร์เซ็นมาจากปัจจัยนำเข้า(Input) 20% Pareto ได้ทำการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรและระดับทรัพย์สินแต่ล่ะบุคคลในอิตาลี Pareto ได้สังเกตเห็นว่าทรัพย์สินของอิตาลี 80% มาจากคนอีตาลีเพียง

อ่านต่อ
error: Content is protected !!