ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out) เกิดจากการเปลี่ยนจากการถือหน่วยกองทุนรวมกองหนึ่งเป็นกองทุนรวมอื่นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยคิดจากกองทุนรวมปลายทางที่ถือหน่วยลงทุน