ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in) เกิดจากการเปลี่ยนจากการถือหน่วยกองทุนรวมกองหนึ่งเป็นกองทุนรวมอื่นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยคิดจากกองทุนรวมต้นทางที่ถือหน่วยลงทุน