มาดูกันลงทุนหุ้นต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติแล้วเราต้องเสียภาษีเพื่อให้รัฐบาลนำเงินไปพัฒนาประเทศ สำหรับการลงทุนในหุ้นนั้นจะรายได้ให้นักลงทุนด้วยกันอยู่ 2 อย่าง คือ ส่วนต่างกำไร และเงินปันผล ดังนั้นเราต้องคิดภาษีจาก 2ส่วนนี้

ส่วนต่างกำไร

ส่วนต่างกำไรก็คือกำไรจากการที่หุ้นราคาเพิ่มขึ้น เช่น เราซื้อหุ้นมาในราคา 10 บาท จำนวน 10,000 หุ้นหลังจากนั้นราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 20 บาท ทำให้ตัดสินใจขายไปได้กำไร มา 100,000 บาท ส่งผลให้ได้กำไร 100,000 บาท เงินจำนวน 100,000 บาทก็คือส่วนต่างกำไรนั่นเอง การคิดภาษีสำหรับส่วนต่างกำไรจะขึ้นอยู่ประเภทนักลงทุน

ส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นสำหรับนักลงทุนบุคคลธรรมดาไทย

ส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นสำหรับนักลงทุนธรรมดาไทยได้รับการยกเว้นภาษี

ส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นสำหรับนักลงทุนบุคคลธรรมดาต่างชาติ

ส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นสำหรับนักลงทุนนิติบุคคลไทยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ให้นำไปรวมเป็นรายได้สำหรับคำนวณภาษีนิติบุคคล

ส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นสำหรับนักลงทุนบุคคลธรรมดาต่างชาติ

ส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นสำหรับนักลงทุนธรรมดาต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษี

ส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นสำหรับนักลงทุนบุคคลนิติบุคคลต่างชาติ

ส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นสำหรับนักลงทุนบุคคลนิติบุคคลต่างชาติให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

การคำนวณภาษีเงินปันผล

สำหรับการคำนวณภาษีเงินปันผลจะคำนวณโดยการหัก ณ ที่จ่าย 10% เท่ากันสำหรับนักลงทุนทุกประเภท แต่นักลงทุนสามารถขอเครดิตปันผลคืนได้

อ่านบทความ:มาขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นคืนกันดีกว่า

นอกจากภาษีโดยตรงแล้วในเวลาเราซื้อขายหุ้นเราจะเสียค่าธรรมเนียมให้กับโบรคเกอร์หุ้น ทางบริษัทโบรกเกอร์หุ้นจะทำการคิด VAT อีก 7% เป็นภาษีทางอ้อม