Steep curve ใน bond yield curve คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Bond yield curve คือการเปรียบเทียบตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ระยาว และแสดงออกมาในรูปของกราฟ

Bond yield curve ลักษณะของ Steep curve มักจะปรากฎในช่วงของจุดเริ่มต้นของการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลมากๆ ทำให้นักลงทุนมีความกลัวว่าจะเกิดสภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตรที่จะสูงขึ้นทำให้นักลงทุนไม่กล้าถือตราสารหนี้ระยะยาวมาก

อ่านบทความ:เจาะลึกเรื่อง Bond yield curve แบบเข้าใจง่ายที่สุด