ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) คือการที่กองทุนรวมประกาศราคารับซื้อ-ขายกองทุนรวมมีสัดส่วนต่างกัน โดยการนำค่าธรรมเนียมไปหักลบในราคารับซื้อขายหน่วยลงทุนเลย