เจาะลึกสาเหตุญี่ปุ่นแหล่งบริษัทอายุมากกว่าร้อยปี – shinise

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งของธุรกิจเก่าแก่ มีการตั้งชื่อเฉพาะสำหรับธุรกิจที่อู่รอดเกินศตวรรษ ดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการเปลี่ยนมือ ดำเนินโดยตระกูลเดียว ขายสินค้าในแบบเดียวตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ เรียกว่า shinise

เกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น มีธุรกิจที่ยู่รอดเกิน ศตวรรษจำนวนมาก บริษัทเหล่านี่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น สาเก งานฝีมือ ทำขนมหวาน

The Gekkeikan sake เป๋็นบริษัทผลิตสาเกมีอายุเกือบ 400 ปี ดำเนินธุรกิจโดยตระกูล Okura  มาแล้ว 14 รุ่น

Tsuen Tea เปิดมาตั้งแต่ปี 1160 สามารถอ้างตัวเองได้ว่าเป็นโรงชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับชาเท่านั้นไม่คิดจะขยายธุรกิจไปทางอื่น

จุดสังเกตที่เราเห็นว่าธุรกิจที่อายุศตวรรษในประเทศญี่ปุ่นมีเหมือน ๆ กันคือ

  • มองไปที่ผลลัพธ์ระยะยาว ธุรกิจที่อายุยืนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจของครอบครัวไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งข้อดีคือไม่ต้องรับแรงกดดันในการสร้างยอดขาย และกำไรในช่วงระยะสั้น แต่อาจจะส่งผลเสียให้ธุรกิจในระยะยาวในเรื่องของภาพลักษณ์และคุณภาพไป
  • รักษาความดั้งเดิม ความดั้งเดิมเปรียบเสมือนมนเสนห์ของธุรกิจเหล่านี้ ที่ส่งต่อความเชื่อมั่นของลุกค้าจากรุ่นสู่รุ่น สวนกระแสโลกอย่างกระแส Start-up ที่พยายามพัฒนาแปลี่ยนแปลงธุรกิจ
  • ส่งต่อจิตวิญญาณรุ่นสู่รุ่น การจะรักษาธุรกิจให้อยู่นานในตระกูล ต้องมีการส่งมอบธุรกิจให้กับหลายๆรุ่น โดยแต่ล่ะรุ่นต้ัองมีการทุ่มเทเพื่อรักษาธุรกิจ ยืนหยัดต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้

เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่เราสามารถมาปรับประยุกต์ใช้ในบ้านเราในการพัฒนาธุรกิจในไทยให้เกิดความยั่งยืน ไปได้อีกหลายร้อยป