SET100 index คืออะไร? คำนวณอย่างไร มีเกณฑ์คัดเลือกหุ้นอย่างไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สำหรับ SET 100 index ตามที่หลายๆ คนเข้าใจก็คือหุ้นที่ดีที่สุด 100 ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์ แต่ว่าคำว่าดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน วันนี้เราเลยจะมาดูเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้น SET 100 index กันครับ ว่ามีเกณฑ์อะไรยังไงบ้าง

ต้องมีการซื้อขายอย่างน้อย 6 เดือน
เป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับกำหนดว่าหุ้น SET100 index ต้องมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน จะอยู่ดีๆเข้าตลาดมาแล้ว เข้า SET 100 index เลยไม่ได้
แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับหุ้นบางตัว ถ้ามีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 เปอร์เซ็นของตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นหุ้นที่คาดว่ามีมูลค่าตลาด 20 อันดับแรกของ SET100 index

เป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาด 200 อันดับแรก
สำหรับการพิจารณามูลค่าตลาดจะพิจารณาโดยเฉลี่ยมูลค่าตลาดทั้งหมด 3 เดือน แต่ถ้าไม่ถึง 3 เดือนก็จะคิดเป็นรายวัน

มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization) คืออะไรกันนะ?

ต้องมีสัดส่วนรายย่อยการถือเพียงพอ
หุ้นจะต้อง Free Float ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน

เจาะลึก Free float (การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) เรื่องที่นักลงทุนหุ้นต้องรู้

มีมูลค่าซื้อขายสม่ำเสมอ
มีการซื้อขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ถึง 12เดือน แต่ถ้าต่ำกว่า 12 เดือนแต่มากกว่า 6 เดือน จะมีระยะเวลา 3 ใน 4

จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

คุณสมบัติต้องห้ามสำหรับหุ้นที่จะเข้า SET100

  • มีโอกาสถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์
  • อยู่ระหว่างเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์
  • ขึ้นเครื่องหมายSP
  • มีโอกาสพักการซื้อขายเป็นเวลานาน

เมื่อผ่านคุณสมบัติทั้งหมดแล้วจะถูกเรียงลำดับตามมูลค่า 100 ตัว

สูตรการคำนวณ SET100 index

SET100 index =

มูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันปัจจุบัน หารด้วย มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันฐาน จากนั้นคูณค่าฐานของดัชนี

สิ่งที่สังเกตุได้ว่าหุ้นแต่ละตัวจะมีผลกับดัชนีไม่เท่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap – Market Capitalization)

คลิกเลย!!!! อ่านบทความเกี่ยวกับหุ้น