มาทำความรู้จัก Required Rate of Return – RRR สิ่งสำคัญในการช่วยประเมินมูลค่ากิจการ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Required Rate of Return – RRR อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ คือผลตอบแทนขั้นต่ำที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนของตน โดยพื้นฐานแล้ว อัตราที่กำหนดคือค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ยอมรับได้สำหรับระดับความเสี่ยงของการลงทุน

Required Rate of Return – RRR อัตราผลตอบแทนที่ต้องการเป็นแนวคิดหลักในด้านการเงินองค์กรและการประเมินมูลค่าหุ้น ตัวอย่างเช่น ในการประเมินมูลค่าหุ้น มักใช้เป็นอัตราคิดลดเพื่อกำหนดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

นักลงทุนทั่วโลกใช้ Required Rate of Return – RRR อัตราผลตอบแทนที่ต้องการในการคำนวณผลตอบแทนขั้นต่ำที่พวกเขาจะยอมรับจากการลงทุน หลังจากพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว เมื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ นักลงทุนจะพิจารณาที่ผลตอบแทนโดยรวมของตลาด อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ความผันผวนของหุ้น และต้นทุนโครงการโดยรวม อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจะขับเคลื่อนประเภทของการลงทุนที่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่า ตัวอย่างเช่น: นักลงทุนที่สามารถสร้างรายได้ 10 เปอร์เซ็นต์ทุกปีโดยการลงทุนในพันธบัตรสหรัฐ จะกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 12 เปอร์เซ็นต์สำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะพิจารณา

Required Rate of Return – RRR เป็นแนวคิดหลักในการประเมินมูลค่าหุ้นและการเงินขององค์กร เป็นการยากที่จะระบุตัวชี้วัดเนื่องจากเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนแต่ละรายและบริษัท การตั้งค่าความเสี่ยงและผลตอบแทน การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ และโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ล้วนมีบทบาทในการกำหนดอัตราที่บริษัทต้องการเอง ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ แต่ละอย่างสามารถมีผลกระทบสำคัญต่อมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์

สำหรับนักลงทุนที่ใช้สูตร CAPM อัตราผลตอบแทนที่ต้องการสำหรับหุ้นที่มีค่าเบต้าสูงเมื่อเทียบกับตลาดควรมี Required Rate of Return – RRR ที่สูงกว่า Required Rate of Return – RRR ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นๆ ที่มีเบต้าต่ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อชดเชยนักลงทุนสำหรับระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นเบต้าที่สูงขึ้น

Required Rate of Return – RRRเป็นส่วนหนึ่งที่คำนวณโดยการเพิ่มพรีเมี่ยมความเสี่ยงไปยังอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงที่คาดไว้สำหรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงที่ตามมา

ในการคำนวณ Required Rate of Return – RRR อย่างถูกต้องและทำให้มีความหมายมากขึ้น นักลงทุนต้องพิจารณาต้นทุนของเงินทุนด้วย เช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นๆ ที่แข่งขันกัน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังต้องนำมาพิจารณาในการวิเคราะห์ Required Rate of Return – RRR เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง