ผลประกอบการ TPCH ไตรมาส 1 ปี 2562

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โครงการที่เริ่มจ่ายไฟแล้วแล้ว

ช้างแรก พาวเวอร์ (CRB)

มีปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.2 เมกกะวัตต์ ใช้ระบบ Feed it Tariff ที่ 4.45 บาทต่อหน่วย ไตรมาสแรกผลิตไปได้ 19,571,720 หน่วย

แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ (MWE)

มีปริมาณกาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ ใช้ระบบ Feed in Tariff ราคารับซื้อไฟฟ้าสุทธฺ 4.45 บาทต่อหน่วยขาย ในไตรมาส รแก สามารถผลิตกระแสดไฟฟ้า 15,394,275 หน่วย

มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (MGP)

มีปริมาณการขายไฟฟ้าฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ ใช้ระบบFeed in Tariff ราคารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ 4.45 บาทต่อหน่วยขาย ไตรมาส 1/2562 สามารถฟลิตกระแสไฟฟ้า 17,105,076 หน่วย

ทุ่งสัง กรีน (TSG)

ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.2 เมกะวัตต์ ใช้ระบบ Fed in Tariff ราคารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ 4.45 บาท ต่อหน่วยขาย ในไรมาส 1/2562 สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย16,937,984 หน่วย

พัทลุงกรีนเพาเวอร์ (PGP)

มีปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.2 เมกะวัตต์ ชะบบ Feed in Tariff  ราคารับซื้ออยู่ที่ 4.45 บาทต่อหน่วย ไตรมาส 1 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 18,823,440 หน่วย

สตูนกรีน เพาเวอร์ (SGP)

มีปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญยาซื้อขายไฟฟ้า 9.2 เมกะวัตต์ ใช้ระบบ Feed in Tariff ราคาซื้อที่ 4.45 บาทต่อหน่วย ไตรมาสแรกปี2562 ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายได้จำนวน 17,022,858 หน่วย

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและได้กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

ปัตตานี กรีน (PTG)

ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 (TPCH 1)

ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 (TPCH 2)

ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 (TPCH 5)

โครงการที่อยู่ในระหว่างพัฒนา

สยาม เพาเวอร์ (SP)

วันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด ได้ผ่านการพิจาณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed in Tariff

รายได้จากการขายไฟฟ้า

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไตรมาส1-2562อยู่ที่ 392.46 ล้านบาท

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไตรมาส4-2561 อยู่ที่ 419.85 ล้านบาท

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไตรมาส1-2561 อยู่ที่ 342.68 ล้านบาท

ในไตรมาสนี้มีการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าประจำปี 2 แห่งคือ สตูนกรีน เพาเวอร์ และ ทุ่งสัง กรีน

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้าไตรมาส1-2562 อยู่ที่ 216.50 ล้านบาท

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้าไตรมาส4-2561 อยู่ที่ 221.68 ล้านบาท

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้าไตรมาส1-2561 อยู่ที่ 189.46 ล้านบาท

ลดลงตามการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าประจำปี 2 แห่งคือ สตูนกรีน เพาเวอร์ และ ทุ่งสัง กรีน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาส1-2562 อยู่ที่ 27.55 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาส4-2561 อยู่ที่ 33.04 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาส1-2561 อยู่ที่ 21.47 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินไตรมาส1-2562 อยู่ที่ 19.49 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินไตรมาส4-2561 อยู่ที่ 20.10ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินไตรมาส1-2561 อยู่ที่ 19.51 ล้านบาท

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ไตรมาส1-2562 อยู่ที่ 84.85 ล้านบาท

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ไตรมาส4-2561 อยู่ที่ 90.31 ล้านบาท

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ไตรมาส1-2561 อยู่ที่ 81.29 ล้านบาท

ที่มา

https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=TPCH&ssoPageId=3&language=th&country=TH

http://investor.tpcpower.co.th/