ไตรมาสแรก ปี 2562- หลักทรัพย์ Nomura ขาดทุน!!!

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่ 129.48 ล้านบาท

รายได้ค่านายหน้าไตรมาส1 ปี 2561 อยู่ที่ 237.94 ล้านบาท

ลดลง 108.46 หรือ 45.58% จากการซื้อขายลดลง จากระดบประมาณ 6หมื่นล้านบาทต่อวันในไตรมาส1 ปีก่อน เหลือเพียงหลัก 4 หมื่นลานบาทต่อวันในไตรมาสนี้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่ 66.85 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไตรมาส1 ปี 2561 อยู่ที่ 138.42 ล้านบาท

ลดลง 71.58 ล้านบาท หรือ 51.71% จากค่าธรรมเนี่ยมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมจากที่ปรึกษาการเงิน และค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ลดลง

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่ 70.38 ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไตรมาส1 ปี 2561 อยู่ที่ 103.27 ล้านบาท

ลดลง 32.89 ล้านบาทหรือ 31.84% ตามปริมาณการซื้อขายที่ลดลง

กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่  19.84 ล้านบาท

กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินไตรมาส1 ปี 2561 อยู่ที่  16.40 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 3.44 ล้านบาท หรือ 20.98%

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่   193.19 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานไตรมาส1 ปี 2561 อยู่ที่   174.55 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 18.64 ล้านบาท หรือ 10.68% จากการตั้งสำรองพนักงานตามกฏหมาย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่   31.15 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายไตรมาส1 ปี 2561 อยู่ที่   82.39 ล้านบาท

ลดลง 51.24 ล้านบาท หรือ 62.19% ตามปริมาณการซื้อขายในตลาด

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่   12.71 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินไตรมาส1 ปี 2561 อยู่ที่   26.15 ล้านบาท

ลดลง 13.45 ล้านบาท หรือ 51.41% จลดลงของเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนให้กู้ยิมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญไตรมาส1 ปี 2562 อยู่ที่   0 ล้านบาท

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญไตรมาส1 ปี 2561 อยู่ที่   65.07 ล้านบาท

ปีก่อนมีเพราะถูกส่วนราชการอายัดหลักประกัน กำลังดำเนินการฟ้องร้อง

กำไร/ขาดทุนสุทธิ

ไตรมาส1 ปี 2562 บริษัท ขาดทุน 10.36 ล้านบาท

ไตรมาส1 ปี 2561 บริษัท กำไร 63.67 ล้านบาท

ทั่มา

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=CNS&ssoPageId=3&language=th&country=TH

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=CNS&ssoPageId=4&language=th&country=TH