โฮมโปร – HMPRO ไตรมาส 1 2562 โต 13.73%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โฮมโปร – HMPRO

ธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shpping Home Center) โดยใช้ชื่อ โฮมโปร (HomePro) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ มีสาขาในรูปแบบโฮมโปรในประเทศทั้งสิ้น 90 สาขา กระจายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีเมกาโฮม 12 สาขา IOI citymall อีก 6 สาขา ในประเทศมาเลเซีย

ในช่วงแรกของปี บริษัทไม่มีการขยายสาขาแต่มีการย้ายสาขาโฮมโปรแฟชั่นไอส์แลนด์ จากในบริเวณศูนย์การค้า ออกมาอยู่นอกศูนย์การค้า

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายมกราคม-มีนาคม 62 15,399.76 ล้านบาท

รายได้จากการขายมกราคม-มีนาคม 61 14,874.75 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 525.01 ล้านบาท หรือ 3.53% กมาจากยอดขายจากสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปร และเมกาโฮม รวมถึงการเติบโตของยอดขายของสาขาที่เปิดในปี 2561

รายได้ค่าเช่าและบริการ

รายได้ค่าเช่าและบริการมกราคม-มีนาคม 62 657.95 ล้านบาท

รายได้ค่าเช่าและบริการมกราคม-มีนาคม 61 599.32  ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 58.62 ล้านบาทหรือ 6.78% จากพื้นที่เช่าศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจและรายได้ค่าบริการ Home Service

รายได้อื่น

รายได้อื่นมกราคม-มีนาคม 62 495.30 ล้านบาท

รายได้อื่นมกราคม-มีนาคม 61 426.26  ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 69.04 ล้านบาทหรือ 16.20%

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายมกราคม-มีนาคม 62 11,369.67 ล้านบาท

ต้นทุนขายมกราคม-มีนาคม 61 11,369.67ล้านบาท

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการมกราคม-มีนาคม 62 355.02 ล้านบาท

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการมกราคม-มีนาคม 61 333.49 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น  21.54 ล้านบาทหรือ6.46% เพิ่มขึ้นต้นทุนการให้บริการ Home service

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมกราคม-มีนาคม 62 2,970.44 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมกราคม-มีนาคม 61 2,9102.29 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 58.14 ล้านบาทหรือ 2% เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่าย เงินเดือนค่าเช่า ค่าซ่อมแซมและค่าการตลาด

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิมกราคม-มีนาคม 62 1,419.84  ล้านบาท

กำไรสุทธิมกราคม-มีนาคม 61 1,248.47 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 171.37 ล้านบาท หรือ 13.73%

ที่มา

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=HMPRO&ssoPageId=3&language=th&country=TH

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=HMPRO&ssoPageId=4&language=th&country=TH

http://hmpro.listedcompany.com/