ส่องงบไตรมาสแรก ปี2562 asia plus

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 289.09 ล้านบาท

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 156.90 ล้านบาท

ลดลง 45.73% หรือ ลดลง132.19 ล้านบาท จากการที่ปริมาณซื้อขายต่อวันของบริษัทลดลงจาก 3,173 ล้านบาท เหลือ1,544 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 289.09 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 156.90 ล้านบาท

ลดลง 47.45% หรือ ลดลง 139.80 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม(อ้างอิงปี 2561)

ธุรกิจจัดการกองทุนรวม       34%

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน   21%

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์   20%

รายได้ค่านายทะเบียนหลักทรัพย์       14%

รายได้จัดการกองทุนส่วนบุคคล          7%

อื่นๆ         4%

รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 36.10 ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 22.26 ล้านบาท

ลดลง 38.33 % หรือ 13.84 ล้านบาทสอดคล้องกับปรมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

กำไรจากเงินลงทุน

กำไรจากเงินลงทุนไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 64.32 ล้านบาท

กำไรจากเงินลงทุนไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 136.20 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 111.77% หรือ71.89 ล้านบาท

กำไรจากตราสารอนุพันธ์

กำไรจากตราสารอนุพันธ์ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 50.12 ล้านบาท

กำไรจากตราสารอนุพันธ์ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 0 บาท

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ดอกเบี้ยและเงินปันผลไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 60.40 ล้านบาท

ดอกเบี้ยและเงินปันผลไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 43.74 ล้านบาท

ลดลง 27.59% หรือ 16.67 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 508.59 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 367.02 ล้านบาท

ลดลง 27.84% หรือ 141.57 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 118.99 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 228.17 ล้านบาท

ลดลง 47.85% หรือ 109.17  ล้านบาท

https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=ASP&ssoPageId=8&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=ASP&ssoPageId=3&language=th&country=TH
http://www.asiaplusgroup.co.th/investor-contact.php?lang=en