ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) เป็นคน่าธรรมเนียมการระบุรายชื่อ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน