ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 DTAC

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการระบบรายเดือน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 6,194,000 เลขหมาย

ผู้ใช้บริการระบบรายเดือน ณ สิ้นปี 2561จำนวน 6,071,000 เลขหมาย

ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2562จำนวน 14,532,000 เลขหมาย

ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 15,131 เลขหมาย

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายระบบรายเดือน ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2562 อยู่ที่ 553 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายระบบรายเดือน ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2561 อยู่ที่ 560 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายระบบรายเดือน ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 556 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายระบบเติมเงิน ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2562 อยู่ที่ 136 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายระบบเติมเงิน ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2561 อยู่ที่ 150 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายระบบเติมเงิน ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 142 บาท

รายได้

รายได้รวม

รายได้รวมช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562  อยู่ที่ 19,640 ล้านบาท เพิ่ม 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนหนึ่งรายได้มาจาก CAT สำหรับค่าเช่าสินทรัพย์สัมปทาน และ TOT สำหรับค่าเช่าเครือข่าย 2300MHZ ถ้าตัดตัวนี้ไปรายได้เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 จะอยู่ที่ 15,123 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการให้บริการหลัก

รายได้จากการให้บริการหลักช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562  อยู่ที่ 14,198ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.5%

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562  อยู่ที่ 278 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันองปีก่อน 10.2%

รายได้จากการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

รายได้จากการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่ 1,895 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17.7%

ต้นทุนการดำเนินงาน

ต้นทุนการดำเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงขาย

ต้นทุนการดำเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงขายช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่ 10,524 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงสิ้นปี 2561 ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 11%

สาเหตุมาจาก

–          การสิ้นสุดสัมปทาน

–          ค่าตัดจำหน่าย(ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์ เช่นของมูลค่า 100 บาท อายุ 10 ปี ต้องมีค่าใช้จ่าตรงนี้ปีล่ะ10บาท)คลื่น 1800MHZ และ 900 MHZ

–          ค่าโรมมิ่ง(การให้บริการผ่านเครือข่ายคนอื่น)บนคลื่น 2300 MHz ของ TOT

ต้นทุนค่าธรรมเนียม

ต้นทุนค่าธรรมเนียมช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่ 666 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 65.5% มาจากการสิ้นสุดสัมปทานและมาตรการเยียวยาทำให้ต้นทุนตรงนี้ลดลง

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่ 3,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.8 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาจากการขยายเครือขาย และค่าเช่าที่จ่ายให้ CAT สำหรับสิทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน

ต้นทุนการให้บริการอื่น

ต้นทุนการให้บริการอื่นเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่ 3,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นสถานีฐาน 2300MHz

ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายของต้นทุนการให้บริการ

ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายคือค่าใช้จ่ายสำหรับการเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์ เช่นของมูลค่า 100 บาท อายุ 10 ปี ต้องมีค่าใช้จ่าตรงนี้ปีล่ะ10บาท ค่าใช้จ่ายเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 มูลค่า 3,514 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 47.6% จากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ แต่เพิ่มขึ้น26.8% เทียบกับสิ้นปี2561 เดือนตุลาคมถึงธันวาคม จากคลื่น 1800 และ 900 MHz

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 มีมูลค่า 3,719 ล้านบาท ลดลง 6.5% จากช่วงสิ้นปี 2561 เดือนตุกลาคมถึงเดือนธันวาคม 6.5% แต่เพิ่มขึ้น 2.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่ 1,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะเพิ่มการทำโฆษณา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่ 1,950 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่ 1,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 129% จากช่วงสุดท้ายของปี 2561(ตุลาคม-ธันวาคม)

ที่มา

มhttps://market.sec.or.th/public/idisc/th/Viewmore/fs-r561?uniqueIDReference=0000000212&searchSymbol=DTAC

http://dtac-th.listedcompany.com/

https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=DTAC&ssoPageId=3&language=th&country=TH