Put option กับ Call option คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Option นั้นเราจะแบ่งออกเป็นออกเป็น 2 ประเภท

1. Put option

Put option คือ การที่เราซื้อสิทธิ Option ในการขาย หมายความว่า ถ้าราคาสินทรัพย์นั้นต่ำกว่าราคา สิทธิ Put Option เราก็จะได้รับเงินชดเชยที่เหลือทั้งหมด เช่น

ถ้าเรามี Put Option สินค้า A ที่ 10 บาท ถ้าราคาลงไป 7 บาท เราจะได้เงิน 3 บาทจากคนขาย Put option ครับ

2. Call option

Call option คือ การที่เราซื้อสิทธิ Option ในการซื้อ หมายความว่า ถ้าเราคาสินทรัพย์นั้นสูงกว่าราคาสิทธิ Put Option เราจะได้รับเงินชดเชยทั้งหมด เช่น

ถ้าเรามี Call Option สินค้า A ที่ 10 บาท ถ้าราคาขึ้นไป 13 บาท เราจะได้รับเงินจากคนขาย Call Option 3 บาทจากคนขาย Call option ครับ

ตลาด Option เราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสิทธิ

การซื้อ Option เรียกว่า Long

การขาย Option เรียกว่า Short

นั้นคำสั่งจึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

– Long call คือ ซื้อสิทธิป้องกันราคาขึ้น ถ้าราคาขึ้นคนที่ Long call จะได้ส่วนต่างจากผู้ขาย  แต่ต้องจ่ายค่า Premium

– Short call คือ ขายสิทธิป้องกันราคาขึ้น ถ้าราคาขึ้นคนที่ Short call จะต้องจ่ายส่วนต่างจากผู้ซื้อ แต่ผู้ขายจะได้ค่า Premium

– Long put คือ ซื้อสิทธิป้องกันราคาลง ถ้าราคาลงคนที่ Long put จะได้ส่วนต่างจากผู้ขาย แต่ต้องจ่ายค่า Premium

– Short put คือ ขายสิทธิป้องกันราคาลง ถ้าราคาลงคนที่ Short put จะต้องจ่ายส่วนต่างจากผู้ซื้อ แต่ผู้ขายจะได้ค่า Premium

อ่านบทความ:ความรู้เบื้องต้น ก่อนเทรด Option