สาธารณกิจ แปลว่าอะไร ทำไมเราต้องสนใจ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สาธารณกิจ หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Public Affairs เป็นคำที่น่าสนใจอย่างมาก เป็นคำที่ได้รวมตัวของคำสองคำก็คือคำว่า สาธารณะ และคำว่า กิจกรรม ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วจึงแปลความหมายว่าเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสาธารณะนั่นเอง หรือแปลอีกแบบจะแปลว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้กับ ประชาชน คนในชุมชนนั่นเอง

สาธารณกิจไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณของมนุษย์ สาธารณกิจเกิดจากการที่มนุษย์มีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมมีการรวมกลุ่มกันทำให้เกิดเป็นชนกลุ่ม เมื่อเกิดชุมชนแล้วทำให้ต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่ทุกคนต้องจัดการด้วยกัน ไม่สามารถจัดการใครจัดการมันได้ เช่น พื้นที่ทางเดินเพื่อเดินไประหว่างบ้านแต่ละคน ทางเดินไม่ใช่ที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นที่สำหรับคนทุกคน ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ง แต่ว่าถ้าหากไม่มีกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อรักษาทางเดินให้เป็นปกติการเดินทางเพื่อไปพบปะคนบ้านอื่นๆจะลำบาก เป็นที่มาของคำว่าสาธารณกิจนั่นเอง ทีนี้เมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นเป็นเมือง เป็นจังหวัด เป็นประเทศ สาธารณกิจจึงเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีทั้งการจัดการปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจัดสรรที่ดิน ทำให้ผู้คนจะต้องสละความเป็นส่วนตัวบางอย่างเพื่อให้กิจกรรมสาธารณะดำเนินต่อไปได้

ในปัจจุบันคำว่าสาธารณกิจได้มีการขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคที่ไร้พรมแดน มีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแทนของประเทศจะต้องดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศ

จะเห็นได้ว่า สาธารณกิจ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากมีการบริหารสาธารณกิจไม่ดีจะส่งผลให้ผู้คนในชุมชน ในเมือง ในประเทศเสียผลประโยชน์นั่นเอง