หามูลค่าหุ้นด้วย P/BV กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

P/BV ย่อมาจาก Price to book value แปลว่า ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี เป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคากับมูลค่าทางบัญชีของหุ้น เรามาดูการคำนวณก่อนเลยครับว่ามันคำนวณอย่างไร

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจมูลค่าทางบัญชีก่อนว่าคืออะไร

ยกตัวอย่าง บริษัท A มีทรัพย์สิน 10,000 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 8,000 ล้านบาท

เท่ากับว่าบริษัท A มีมูลค่าทางบัญชี 2,000 ล้านบาท

บริษัทมีทรัพย์สิน 10,000 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 2,000 ล้านบาท

เท่ากับว่าบริษัท B มีมูลค่าทางบัญชี 8,000 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถดูว่าบริษัทที่มีขนาดบริษัทไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับมูลค่าทางบัญชี ทังนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณหนี้ ยิ่งบริษัทไหนที่มีหนี้สินน้อยจะทำให้มูลค่าทางบัญชีบริษัทมาก แต่บริษัทที่มีหนี้สินน้อยจะมีมูลค่าทางบัญชีที่มาก

เมื่อได้แล้วเราสามารถนำมาคำนวณเป็นมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per stock)โดยการนำมาหารจำนวนหุ้นทั้งหมด

ยกตัวอย่าง

บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นทั้งหมด 1,000 ล้านหุ้น ดังนั้นบริษัทมีมูลค่าหุ้นทางบัญชี 2 บาทต่อหุ้น

เมื่อเราได้สมการแล้วเราจะสามารถหา P/BV หรือ Price to book value ได้

ยกตัวอย่าง

หุ้นราคา 10 บาท มูลค่าทางบัญชี 2 บาท

ดังนั้น P/BV หรือ Price to Book value จะเท่ากับ 5

เกณฑ์การกำหนดมูลค่าหุ้นถูกแพงด้วย P/BV

นักลงทุนสไตล์ดั้งเดิมจะกำหนดไว้ดังนี้

หุ้น P/BV มากกว่า 1 คือหุ้นราคาแพง

หุ้น P/BV เท่ากับ 1 คือหุ้นที่มีราคาเท่ากับมูลค่า

หุ้น P/BV น้อยกว่า 1 คือหุ้นที่ราคาถูก