สรุป Oppday Year End 2018 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS ได้รับการอนุมัติจัดตั้งในปี 1983 ดำเนินกิจการ

1.     จัดเก็บร้ำมันอากาศยาน (Aviation fuel storage services)ซึ่งสามารถรับน้ำมันผ่านทางท่อ 2 เส้นทาง โดย บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดและบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัด

2.     ให้บริการท่ออากาศยานผ่านแรงดันสูงใต้ลานจอดอากาศยาน (Aviation fuel transportation services via high pressure pipeline system)

3.     บริการเติมน้ำมันอากาศยาน (Refuelling services) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

บริษัทในเครือ

1.บริษัท ไทยเชื้อ เพลิงการบิน จำกัด (TARCO) (บริษัทถือหุ้น 90%) ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อใต้ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) (ถือหุ้น 75%)ดำเนินธุรกิจให้บริการเก็บรักษาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ Multi Product ผ่านท่อใต้ดินจากโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันช่องนนทรีไปยังสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันดอนเมืองและสิน้ สุดที่คลังน้ำมันบางปะอิน รวมทั้ง ท่อส่งน้ำมันใต้ดินเส้นทางมักกะสันไปสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ FPT อยู่ระหว่างขยายธุรกิจตามโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันนแบบ Multi Product ไปภาคเหนือตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ภาครัฐและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

3. บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) (ถือหุ้น 83.33%) ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาแรงงานเติมน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และ ท่าอากาศยานตราด

4. บริษัท บาฟส์อินโนเวชั่นดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (BID) (ถือหุ้น 100%) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการคิดค้น วิจัย พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้สิทธิและบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

5. บริษัท บาฟส์อินเทค จำกัด (BAFS INTECH) (ถือหุ้น 90%) ดำเนินธุรกิจบริการออกแบบ ผลิตและประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยาน ให้สิทธิการให้บริการด้านตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษาตลอดจนงานด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

6.บริษัท บีพีทีจี จำกัด (BPTG) (ถือหุ้น 40%) ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายนำ้ มันสำเร็จรูปให้แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป ที่บริเวณหน้าคลังน้ำมันของ FPT จังหวัดพิจิตร จังหวัดลำปาง และบริเวณสถานีเพิ่มแรงดันจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 22.59%

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)               9.50%

บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 7.06%

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 7.06%

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 7.06%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 4.94%

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 2.51%

ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง

มีจำนวนรวม 104.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.0%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตั้งแต่ปี 2013-2018 มีอัตราการเติบโตผู้โดยสารโดยเฉลี่ย 10% คิดเป็นสัดส่วนผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิ 61% ดอนเมือง 39% สัดส่วนภายในประเทศ 64.8% ภายในประเทศ 35.2%

จำนวนเที่ยวบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง

641,834 เที่ยวบินเติบโต 5.7% จากปีที่ผ่านมา ปี2013-2017 โตเฉลี่ย 8.3%

จำนวนอากาศยานที่เติมน้ำมัน

303,520 เที่ยวบินเติบโต 5.5% จากปีที่ผ่านมา ปี2013-2017เติบโตเฉลี่ย 8.8%

การให้บริการแยกตามสนามบิน

สุวรรณภูมิโต 5.4 % จาก 163,686 เที่ยว เป็น 172,446เที่ยวในปีนี้

ดอนเมืองโต 5.7% จาก 124,015 เที่ยว เป็น 131,074 เที่ยวในปีนี้

สัดส่วนการให้บริการ

สุวรรณภูมิ 56.8% ดอนเมือง 43.2%

ปริมาณน้ำมัน

6,003 ล้านลิตร เติบโต 4.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ผลการดำเนินงาน

2018 เปรียบเทียบ 2017 เติบโต 4.8% มาอยู่ที่ 3,754 บาท สอดคล้องกับปริมาณเติมน้ำมันที่เติบโต 4.5% มาอยู่ 6,003 ล้านลิตร การบริการขนส่งน้ำมันทางท่อลดลงเล็กน้อย 1.0% มาอยู่4,597 ล้านลิตร เนื่องจากบางจากปิดซ่อมบำรุง

สัดส่วนรายได้

เติมน้ำมันอากาศยาน 81%

ขนส่งน้ำมันทางท่อ 19%

รายได้ 3,806.6 ล้านบาท เพิ่ม 166.4 ล้านบาท หรือ 4.6%

รายได้ค่าบริการ 3,754.3 ล้านบาท เพิ่ม 4.8%

รายได้อื่น 52.3 ล้านบาท ลดลง 11.2 จากดอกเบี้ยรับ พันธบัตรรรัฐบาลของ FPT ลดลง เพระจะนำเงินไปลงทุนในโครงการขยายท่อขนส่งน้ำมัน

ต้นทุนการให้บริการ 1658.9 ล้านบาท เพิ่ม 3.3%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6111.8 ล้านบาท เพิ่ม 4.8%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 139.4 ล้านบาท ลดลง 13 % เนื่องจากเงินกู้ระยะยาวทยอยลดลง

กำไรสุทธิ 1050.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2%

อัตราส่วนกำไร

GROSS MARGIN 55.8%

EBIT MARGIN 40.3%

EBITDA MAGIN 55.1%

NET PROFIT MAGIN 29.2%

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการขยายท่อแรงดันสูง(Hydrant system)ในสนามบินสุวรรณภูมิ phase 2 เรียบร้อยแล้ว 95% คาดว่าเปิดในปี 2020

โครงการท่อส่งน้ำมันภาคเหนือของ FPT เรียบร้อยแล้ว 80%