KTC กำไรไตรมาสแรก ปี 2562โตอีก 31%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

KTC กำไรโตอีก 31%

รายได้รวมเท่ากับ 5,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

ไตรมาสแรกปี 2562บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,589 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

มูลค่าค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวมเท่ากับ 1,839 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) เท่ากับ 33.0% ลดลงจาก 35.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีปริมาณซื้อขายผ่านร้านค้ามูลค่า 14,256 ล้านบาท เติบโต 8.0%

ยอดลูกหนี้รวมมูลค่า 75,209 ล้านบาท เพิ่ม 7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

–          ลูกหนีบั้ตรเครดิตมีมูลค่า 48,413 ล้านบาท เพิ่ม 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

–          ลูกหนีสิ้นเชื่อบุคคลมีมูลค่า26,483 ล้านบาท เพิ่ม 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรยังคงเติบโตไตรมาสที่1 ปี2562 เติบโต 10.4%

จำนวนลูกค้า

บัตรเครดิต 2,348,990 บัตร เพิ่ม 6.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สินเชื่อบุคคลจำนวน 967,059 บัญชี เพิ่ม 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน