ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ทีดินอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ใช้ได้นาน

เช่น โรงงาน ที่ดิน ยาพาหนะ โกดัง จริงๆแล้วมูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์จะลดลงเรื่อยๆ

ถ้าไม่มีการทำอะไรกับมันเพราะ ปกติสินทรัพย์ต่างๆจะมีการผุพังเป็นธรรมดา

ทำให้ต้องมีค่าเสื่อม แต่ก็มีข้อยกเว้นคือที่ดินที่ไม่มีค่าเสื่อม แต่อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามราคาตลาด

การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สามารถบอกได้อีกอย่างว่ามีการขยายโรงงานเพิ่มขึ้น อาจต่อส่งผลต่อยอดขายในอนาคต

อ่านบทความ:ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย(Depreciation &Amortization):ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องจ่ายเงิน

อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินที่นี่

คลิกเลย!!!! อ่านบทความเกี่ยวกับหุ้น