ลักษณะ Inverted curve ใน Bond yield curve

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ฺBond yield curve แสดงถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะกระทบกับผลตอบแทนจากจากลงทุน นอกจากนั้นคนที่เชี่ยวชาญการดู Bond yield curve ยังสามารถตีความเพื่อที่จะสามารถวัดทิศทางว่าเศรษฐจะไปในทิศทางไหนผ่าน Bond yield curve ได้

Bond yield curve ในลักษณะInverted curve จะมักลักษณะตรงข้ามจากแบบปกติ คือจะมีการให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยาวน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น แสดงถึงแนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มต่ำลง ทำให้นักลงทุนพยายามลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อที่จะคงผลตอบแทนไว้ไม่ให้ลดลงในอนาคต ปกติแล้ว Inverted Curve จะเกิดในสภาะวเศรษฐกิจกำลังจะถดถอย

อ่านบทความ:เจาะลึกเรื่อง Bond yield curve แบบเข้าใจง่ายที่สุด