Initial margin และ Maintenance margin คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลักประกันขั้นต้น(Initial margin)

หลักประกันข้างต้น(Initial margin) คือ เมื่อเราเริ่มต้นทำสัญญาซื้อขายต้องนำเงินมาวางเท่าไหร่

หลักประกันขั้นต่ำ(Maintenance margin)

หลักประกันขั้นต่ำ(Maintenance margin)คือ เงินหลักประกันเมื่อรวมขาดทุนหรือกำไรแล้วต้องไม่ต่ำกว่าตัวเลขนี้ ถ้าหลักประกันหักขาดทุนหรือกำไรแล้วต่ำกว่าหลักประกันขั้นต่ำแล้วต้องเติมเงินให้มากกว่าหลักประกันขั้นต้น(Initial margin)สำหรับตัวเลขหลักประกันมีการเปลี่นแปลงขึ้นลงตลอดเวลาแล้วแต่การใช้

ยกตัวอย่าง

เกณฑ์

หลักประกันข้างต้น(Initial margin) 20,000บาท ต่อ 1 สัญญา

หลักประกันขั้นต่ำ(Maintenance margin) 10,000 บาท ต่อ สัญญา

ถ้าเราจะเริ่มซื้อขายต้องวางเงินมา 20,000 บาท สามารถเปิดได้ 1 สัญญา

ถ้าเงินหลักประกันหักขาดทุนแล้วเงินน้อยกว่า 10,000 บาท ต้องเติมเงินให้เท่ากับ 20,000 บาท

ดังนั้นถ้าไม่อยากเติมเงินต้อง ไม่ให้หลักประกันหักขาดทุนต่ำกว่า 10,000 บาท

อ่านต่อ:ความรู้พื้นฐานต้องรู้ก่อนเทรด FUTURE