มารู้จักอาชีพผู้จัดการกองทุน- fund manager

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนรวมคือกลุ่มเงินที่เป็นของนักลงทุนหลายรายซึ่งใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ร่วมกัน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินทรัพย์อื่นๆ วิธีการลงทุนนี้ช่วยในการจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของแต่ละคน และช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายกว่าที่พวกเขาจะได้รับหากเข้าถึงตลาดอย่างอิสระ ตัวอย่าง ได้แก่ กองทุนป้องกันความเสี่ยงซึ่งลงทุนสินทรัพย์ของสถาบันและบุคคลที่มีรายได้สูงเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทน กองทุนรวมซึ่งนำเงินของนักลงทุนจำนวนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย กองทุนอาจเน้นไปที่การลงทุนเฉพาะประเภท (ช่น พลังงานหมุนเวียน และช่วยให้นักลงทุนเลือกกองทุนที่แสดงถึงเป้าหมายและความสนใจในการลงทุนของตนเองได้ดีที่สุด เป้าหมายของทุกกองทุนคือการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีกำไร

ผู้จัดการกองทุน- fund manager เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทางการเงินที่ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการลงทุนเงินในนามของลูกค้า ด้วยคำแนะนำของผู้จัดการกองทุน นักลงทุนแต่ละรายจะเลือกกองทุนตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่นักลงทุนแต่ละรายยังคงเป็นเจ้าของและควบคุมทรัพย์สินของตน ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ตัดสินใจว่าควรลงทุนทรัพยากรของกองทุนอย่างไร

ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่จะทำการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้น พันธบัตร หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ดีที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของกองทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน จากนั้นทำการซื้อและขาย

กองทุนขนาดใหญ่ ผู้จัดการกองทุน – fund manager มักจะมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนของนักวิเคราะห์แลที่ทำกิจกรรมบางอย่างเหล่านี้ ผู้จัดการหลายคนในบริษัทการลงทุนบางแห่งดูแลเงินของลูกค้า และแต่ละคนอาจต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งหรือตัดสินใจผ่านคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผู้จัดการกองทุนรวมถึงการจัดทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกองทุนสำหรับลูกค้า การพัฒนารายงานสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อทราบความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของกองทุน และการระบุลูกค้าและบริษัทที่อาจเหมาะสมกับลูกค้า