ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม – สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทุนรวม

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนรวมเกิดจากการที่นักลงทุนนำเงินมารวมกัน แล้วมอบหมายให้ทีมงานผู้จัดการกองทุนรวม ทำให้มีต้นทุนในการบริหารจัดการ ทำให้ต้องคิดค่าธรรมเนียม

แต่ค่าธรรมเนียมของกองทุนนั้นจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนลดลงทำให้นักลงทุนต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ในบางกองทุนรวมถึงแม้ว่าจะบริหารจัดการกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง แต่เมื่อหักด้วยค่าธรรมเนียมออกแล้วกลับสร้างผลตอบแทนได้ต่ำมาก

เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end)

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end) เกิดจากการที่นักลงทุนซื้อหน่วยกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยกองทุนรวมจากนักลงทุน

ค่าธรรมเนียมซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end)

ค่าธรรมเนียมซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end) เกิดจากการที่นักลงทุนขายหน่วยกองทุนรวมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยกองทุนรวมจากนักลงทุน

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in)

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in) เกิดจากการเปลี่ยนจากการถือหน่วยกองทุนรวมกองหนึ่งเป็นกองทุนรวมอื่นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยคิดจากกองทุนรวมต้นทางที่ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out)

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out) เกิดจากการเปลี่ยนจากการถือหน่วยกองทุนรวมกองหนึ่งเป็นกองทุนรวมอื่นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยคิดจากกองทุนรวมปลายทางที่ถือหน่วยลงทุน

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) คือการที่กองทุนรวมประกาศราคารับซื้อ-ขายกองทุนรวมมีสัดส่วนต่างกัน โดยการนำค่าธรรมเนียมไปหักลบในราคารับซื้อขายหน่วยลงทุนเลย

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee)

เก็บเมื่อนักลงทุนทำการซื้อขายกองทุนรวม ส่งผลให้ต้องทำการซื้อขายหุ้นด้วย เพราะนักลงทุนบางคนทำการซื้อขายกองทุนรวมบ่อยทำให้ต้องมีการซื้อขายหุ้นบ่อย ทำให้กองทุนรวมต้องเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee)

ค่าธรรมเนียมขายออกก่อนเวลาที่กำหนด (Exit Fee)

บางกองทุนรวมจะมีระยะเวลากำหนดว่าต้องถือเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้านักลงทุนต้องการขายหน่วยกองทุนรวมก่อนก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมขายออกก่อนเวลาที่กำหนด (Exit Fee)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ (Management Fee)

เปรียบได้กับค่าจ้างให้บริหารจัดการกองทุนรวม ยิ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนรวมมากเท่าไหร่โดยปกติจะยิ่งเรียกค่าบริหารแพงขึ้น

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) เป็นค่าธรรมเนียมในการกระบวนการทำมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมให้ถูกต้อง

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) เป็นคน่าธรรมเนียมการระบุรายชื่อ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน