ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (Front-end) เกิดจากการที่นักลงทุนซื้อหน่วยกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยกองทุนรวมจากนักลงทุน