ธปท.กำหนดเกณฑ์ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ลูกหนี้จ่ายหนี้ช้า จ่ายหนี้ไม่ครบไม่ต้องโดนดอกเบี้ยขูดรีดอีกต่อไป

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ เนื่องจากเกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็น ในระบบมีหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น ประชาชนต้องเจอหนี้ท่วมหัวโดนดอกเบี้ยทบต้นทบดอก โดนเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้

ที่ผ่านมาลูกหนี้โดนเจ้าหนี้เอาเปรียบอย่างมาก เมื่อลูกหนี้ชำระช้าหรือจ่ายไม่ครบ ทำให้โดนเจ้าหนี้ปรับมหาศาล แต่ผมไม่ได้พูดว่าเราไม่ควรจะปรับลูกหนี้ที่จ่ายช้า จ่ายไม่ครบ แต่เราควรจะปรับด้วยความเป็นธรรมเพื่อลดการผิดชำระหนี้มากกว่า

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้คือ ดอกเบี้ยที่ลุกหนี้จะถูกเก็บจากเจ้าหนี้เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็ฯการจ่ายช้าหรือจ่ายไม่ครบ ดอกเบี้ยชนิดนี้จะถูกเขียนไว้ในสัญญาอยู่แล้ว

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกเกณฑ์เพื่อเปลี่ยนแปลง 3 เรื่อง

1.คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ผิดชำระเท่านั้น จะไม่คิดจากเงินต้นในอนาคต แต่เดิมเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยทั้งก้อนทำให้เบี้ยปรับสูงมาก ทั้งที่มีโอกาสไม่ผิดชำระหนี้ในอนาคต

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ลูกหนี้ได้กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน 5 ล้านบาท ทำสัญญาผ่อนชำระ 20 ปี งวดละ 42,000 บาท จ่ายเงินตรงเวลามาแล้ว 25 งวด ผิดชำระในงวดที่ 25 แต่เดิมจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่เหลือทั้งหมด 4.77 ล้านบาท แต่กฎเกณฑ์ใหม่จะคิดจากเงินต้นเฉพาะงวดนั้นคือ 10,000 บาทเท่านั้น ต่างกันมหาศาล

2. สามารถกำหนดดอกเบี้ยผิดชำระหนี้ได้ไม่เกิดจากดอกเบี้ยในสัญญาบวก 3 เปอร์เซ็น ยกตัวอย่างถ้ากำหนดดอกเบี้ยในสัญญามาที่ 8% จะกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 11 เปอร์เซ็นเท่านั้น ก่อนที่จะมีประกาศฉบับนี้ดอกเบี้ยผิดชำระหนี้จะกำหนดเท่าไหร่ก็ได้

ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นอันดับแรก แต่เดิมจะตัด ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยทั้งหมดก่อน ถึงจะเริ่มหักเงินต้น แต่ในประกาศล่าสุดจะให้ตัดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยและเงินต้นงวดที่นานที่สุดก่อน แล้วถึงจะตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ถัดไปได้

ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากตัวอย่างที่เห็นแบบเดิมจะตัดชำระแบบแนวตั้งโดยตัดค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยทั้งหมดก่อนถึงจะเริ่มตัดเงินต้น แต่แบบใหม่ต้องหักเงินต้นงวดแรกให้หมดก่อนถึงจะเริ่มหักค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยงวดต่อไปได้

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ยกเว้นเรื่องลำดับการตัดชำระหนี้ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

ที่มา:https://www.1213.or.th/