อยากลงทุนตราสารหนี้ต้องรู้จักComposite Bond Index

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Composite Bond Index เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ทั้งภาคเอกชน และรัฐบาลที่เรียกว่าพันธบัตรนั่นเองเพื่อสะท้อนว่าที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้เป็นอย่างไรบ้าง

Composite Bond Index จะมีการแสดงผลออกเป็น 3 แบบ คือ

1. Gross Price Composite Bond

Gross Price Composite Bond เป็นการแสดงผลราคาตราสารหนี้ประกอบกับมีการรวมดอกเบี้ยค้างรับเข้าไปด้วย สำหรับดอกเบี้ยค้างรับก็คือดอกเบี้ยที่จะมีการจ่าจากตราสารหนี้ตัวนี้ในอนาคต

2. Total Return Composite Bond Index

otal Return Composite Bond Index เป็นการแสดงผลจากดอกเบี้ยทั้งหมดของตัวนี้ตั้งแต่มีการจำหน่ายตราสารหนี้ จะต่างจาก Gross Price Composite Bond

ตรงที่ Gross Price Composite Bond จะบันทึกดอกเบี้ยที่จะรับในอนาคตด้วย

สำหรับดอกเบี้ย Total Return Composite Bond Index จะเป็นการรวมดอกเบี้ยเกิดขึ้นแล้วในอดีตและในอนาคตรวมด้วยกัน

3. Clean Price Composite Bond Index

Clean Price Composite Bond Index จะสะท้อนการเคลื่อนไหวของราสารหนี้เพียงอย่างเดียวไม่รวมดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้การแสดงผลกราฟตัวนี้น้อยสุด