ความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมเปิดและกองทุนรวมปิด

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนรวมเปิดและกองทุนรวมปิด สิ่งที่เหมือนกันก็คือการมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ มาบริหารกองทุนตามกฎเกณฑ์และวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนปิด

กองทุนปิดจะเปิดให้นักลงทุนลงทุนในกองทุนรวมครั้งแรกและไม่รับซื้อรับขายหน่วยลงทุน นอกจากจะมีการเพิ่มทุนในกรณีพิเศษ แต่โดยปกติจะไม่รับซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนั้นหากนักลงทุนจะต้องการเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนเป๋็นเงินสดต้องทำการขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง อาจจะทำการตกลงซื้อขายกันเองหรือทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่นักลงทุนที่ถือกองทุนปิดจะเผชิญคือสภาพคล่องการซื้อขายหน่วยลงทุน หากกองทุนไหนมีนักลงทุนให้ความสนใจมากก็จะมีสภาพคล่องที่สูง แต่ถ้ากองทุนไหนไม่มีนักลงทุนสนใจก็จะไม่มีสภาพคล่อง

การที่สภาพคล่องต่ำจะทำให้นักลงทุนโดนกดราคาได้ อาจจะต้องขายหน่วยกองทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น

กองทุนเปิด

กองทุนรวมเปิด นอกจากจะเปิดให้ลงทุนในครั้งแรกแล้ว หากนักลงทุนต้องการซื้อหรือขายหน่วยกองทุนรวม สามารถทำการซื้อหรือขายให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้เลย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะทำการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อรับซื้อ-รับขายหน่วยกองทุนรวมได้

สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับก็คือสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยของกองทุนรวม สามารถซื้อหรือขายกองทุนรวมได้ตลอด นอกจากนั้นสามารถซื้อขายกองทุนรวมด้วยราคายุติธรรมอีกด้วย