ชาตรามือชี้แจงกรณีมีข่าวผลิตภัณฑ์ของชาตรามือไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยของไต้หวัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สืบเนื่องจากมีเว็บไซต์หนึ่งของไต้หวัน อ้างอิงตามลิงก์ http://th.rti.org.tw/news/view/id/2003372 ได้ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ว่าผลิตภัณฑ์ของชาตรามือ ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของไต้หวัน

ในนามของบริษัท ชาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชาตรามือ ขอชี้แจง รายละเอียดสําหรับประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องดังต่อไปนี้

1. ในเนื้อข่าวที่ระบุว่าพบผลิตภัณฑ์ชาตรามือจํานวน 500 กก. ปนเปื้อนสารฟิโพรนิล สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวถึงในข่าวนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ชาผงปรุงสําเร็จล็อตที่ทําพิเศษเพื่อส่งออกไปยังไต้หวันเท่านั้น ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่จําหน่ายในประเทศไทย

2. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศ มีการกําหนดระดับค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่แตกต่างกัน (ตามแต่กฎหมายของแต่ละประเทศกําหนด)

3. สําหรับในประเทศไทย การกําหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกําจัดแมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร อ้างอิงจาก ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 196 พ.ศ.2543 เรื่องชา และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 387 พ.ศ.2560 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างนั้น ไม่มีข้อกําหนดในการตรวจหาสารฟิโพรนิลในชาแต่อย่างใด

หากแต่มีการกําหนดปริมาณสารตกค้างดังกล่าวในตารางแนบท้ายบัญชีหมายเลข 3 อยู่ที่ไม่เกิน 0.005 ppm หรือมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตามเอกสารแนบที่ 1) และให้พบได้ในผลิตภัณฑ์การเกษตรที่บริโภคกันทั่วไปอื่น ๆ เช่น ใบโหระพา และใบกะเพรา อยู่ที่ไม่เกิน 0.2 ppm และข้าวสารอยู่ที่ไม่เกิน 0.01 ppm (ตามเอกสารแนบที่ 2)

4. สําหรับข้อกําหนดของไต้หวันนั้น มีการกําหนดปริมาณสารตกค้างฟิโพรนิลที่ต่ำกว่าประเทศไทย โดยค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้คือไม่เกิน 0.002 ppm หรือเท่ากับ 2 ใน 1,000 ล้านส่วน (ตามเอกสารแนบที่ 4 และ 5)

5. จากกรณีดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ได้มีการนําผลิตภัณฑ์ล็อตดังกล่าว ส่งตรวจสารกําจัดแมลงฟิโพรนิล กับห้องปฏิบัติการภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานสากลก่อนทําการส่งออก และผลตรวจออกมาว่าไม่พบสารฟิโพรนิลตกค้างแต่อย่างใด (ตามเอกสารแนบที่ 3) ทางบริษัทฯ จึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ล็อตดังกล่าวไปยังไต้หวัน

6. แต่ภายหลังการส่งออก ทางห้องปฏิบัติการที่ไต้หวันได้ตรวจสอบ และรายงานการตรวจพบสารฟิโพรนิลที่ ปริมาณ 0.005 ppm หรือเท่ากับ 5 ใน 1,000 ล้านส่วน ซึ่งไม่ตรงกับผลการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการภายในประเทศไทย โดยประเด็นนี้ทางบริษัทฯ จะต้องศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

7. อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ชาชนิดนี้ไปยังไต้หวันมาโดยตลอด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้ผ่านการตรวจสอบ และสามารถนําเข้าไปจัดจําหน่ายในไต้หวันได้ตามปกติ สําหรับผลิตภัณฑ์จํานวน 500 กิโลกรัม ที่มีรายงานว่าตรวจพบปริมาณสารตกค้างดังกล่าว หากเทียบกับค่ามาตรฐานที่ประเทศไทยอนุญาตให้ตรวจพบได้ คือ 0.005 ppm แสดงให้เห็นว่าปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ล็อตดังกล่าว ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานของฝั่งไทยแต่อย่างใด (ตามเอกสารแนบที่ 1)

8. ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ชาล็อตดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชาตัวอื่น ๆ ที่จัดจําหน่ายภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวภายใต้แบรนด์ชาตรามือ ได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานกฎหมายไทยมาโดยตลอด


ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ชาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ้างอิง:https://www.facebook.com/ChaTraMue