Category: ภาษี

กบขลดหย่อนภาษี

เงินกบข.-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สามารถลดหย่อนภาษีได้กี่บาท ?

ถาม:เงินกบข.-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สามารถลดหย่อนภาษีได้กี่บาท ? ตอบ: เงินที่เราโดนหักสะสมเงินกบข.-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สามารถลดหย่อนได้ตามจริงแต่เมื่อรวมกับ RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนต้องไม่เกิน 500,000 บาท

อ่านต่อ
ตราสารหนี้-พันธบัตร ภาษี

เจาะลึกลงทุนตราสารหนี้-พันธบัตรต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

การลงทุนในตราสารหนี้ – พันธบัตรรัฐบาล นักลงทุนจะได้กำไรจากสามส่วนคือส่วนต่างราคา ดอกเบี้ย เงินได้ส่วนลด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการคิดภาษี เพื่อให้รัฐบาลนำเงินไปพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนั้นการคิดภาษียังต้องคำนึงถึงประเภทนักลงทุนด้วยซึ่งมีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ในประเทศและต่างประเทศ เงินได้ดอกเบี้ยบุคคลธรรมดาในประเทศ หักภาษี ณ ที่จ่าย

อ่านต่อ
ภาษีลงทุนหุ้น

มาดูกันลงทุนหุ้นต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

โดยปกติแล้วเราต้องเสียภาษีเพื่อให้รัฐบาลนำเงินไปพัฒนาประเทศ สำหรับการลงทุนในหุ้นนั้นจะรายได้ให้นักลงทุนด้วยกันอยู่ 2 อย่าง คือ ส่วนต่างกำไร และเงินปันผล ดังนั้นเราต้องคิดภาษีจาก 2ส่วนนี้ ส่วนต่างกำไร ส่วนต่างกำไรก็คือกำไรจากการที่หุ้นราคาเพิ่มขึ้น เช่น เราซื้อหุ้นมาในราคา 10 บาท

อ่านต่อ
เงินได้ประเภทที่ 4 – 40(4)

มาทำความรู้จักเงินได้ประเภทที่ 4 – 40(4)กันเถอะ

เงินได้ประเภทที่ 4 – 40(4) เป็นเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนเป็นส่วน เป็นเงินได้ที่จัดเก็บจากดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร   เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น  ดอกเบี้ยจะประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 

อ่านต่อ
เครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นคืน

มาขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นคืนกันดีกว่า

การขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นนั้น พบว่านักลงทุนหลายๆคนทิ้งโอกาสหาเงินง่ายๆแบบนี้ไปอย่างน่าเสียดาย มันเป็นเงินที่เราในฐานะนักลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับ ทำไมถึงมีขอเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นคืน? เงินปันผลนักลงทุนจะถูกหักภาษีโดยอัตโนมัติที่ 10% (หัก ณ ที่จ่าย) สมมุติว่าบริษัทจ่าปันผล 1 บาทต่อหุ้น นักลงทุนจะได้รับจริงเพียง 0.90 บาท

อ่านต่อ
บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง

มาบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองที่ชอบกันเถอะ

หลายๆคนมีแนวคิดการเมืองที่ชอบแตกต่างกัน และการแสดงออกมักจะด่าว่าทออีกฝั่งหนึ่ง ในหลายๆมุมก็เป็นไปในทางสร้างสรรค์ แต่ะหลายๆครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแตกแยกเพิ่มขึ้นได้ ปัญหาต่างๆ สามารถสนับสนุนแนวคิด หรือพรรคการเมืองที่เราชอบโดยไม่สร้างความแตกแยกได้ โดยการที่นำเงินภาษีไปบริจาคให้พรรคการเมือง จะต้องทำยังไงถึงบริาจาคภาษีให้พรรคการเมืองได้? อย่างแรกเราต้องมีเงินภาษีได้และแจ้งจำนงก่อนว่าต้องการบริจาคให้พักการเมือง บริจาคภาษ๊ให้พรรคการเมืองหลายพรรคได้หรือไม่? เราสามารถบริจาคให้พรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียวเท่านั้น หากต้องการบริจาคให้พรรคการเมืองหลายพรรคถือว่าเป็นไม่ประสงค์บริจาคให้พรรคการเมือง บริจาคภาษีให้พรรคการเมืองสามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่? ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้

อ่านต่อ
เงินได้ประเภทที่ 3 – 40(3)

มาทำความรู้จักเงินได้ประเภทที่ 3 – 40(3)กันเถอะ

เงินได้ประเภทที่ 3 หรือเรียกว่า 40(3) จะประกอบด้วย ค่าลิขสิทธิ์ ค่าตอบแทนทรัพย์สินทางปัญญา ค่าGoodwill และ เงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะ เป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล ลิขสิทธิ์คือ สิ่งที่ใช้ความสามารถ ความรู้

อ่านต่อ
เงินได้ประเภทที่ 2 – 40(2)

มาทำความรู้จักเงินได้ประเภทที่ 2 – 40(2)กันเถอะ

เงินได้ปพึงประเมินประเภทที่ 2 หรือเรียกว่า 40(2)เป็นเงินได้ที่ได้จากการที่รับงานไปทำให้ หรือได้จากตำแหน่งหน้าที่ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า เงินอุดหนุนในงานที่ทำ สำหรับเงินได้ประเภทที่ 1 สามารถหักแบบเหมาจ่ายได้ 50% ของเงินได้ประเภทที่1รวมกับรายได้ประเภทที่1แต่ไม่เกิน 100,000

อ่านต่อ
เงินได้ประเภทที่ 1 - 40(1)

มาทำความรู้จักเงินได้ประเภทที่ 1 – 40(1)กันเถอะ

จากที่กรมสรรพากรได้มีการจัดแบ่งรายได้ออกเป็น 8 ประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บทั้งทางภาครัฐเองและคนที่เสียภาษีด้วย วันนี้เราเลยจะมาพูดถึงภาษีรายได้ประเภทที่ 1 หรือเรียกว่า 40(1) กันเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก เงินได้ประเภทที่ 1 หรือ 40(1) เป็นรายได้ที่เกิดจากการที่นายจ้างให้ผลตอบแทนแก่ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็น ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน บ้านพัก

อ่านต่อ
เงินได้พึงประเมินที่ใช้ประเมินภาษีทั้ง 8 ประเภท

มาทำความรู้จักเงินได้พึงประเมินที่ใช้ประเมินภาษีทั้ง 8 ประเภทกัน

สาเหตุที่ภาครัฐได้แบ่งการเก็บภาษีกรมสรรพากรออกเป็นหลายประเภทนั้นเพื่อที่จะสร้างความเท่าเทียมในแต่ล่ะอาชีพ ไม่ให้มีการเหลื่อมล้ำกันเกินขึ้น และนอกจากนั้นยังจะสามารถแยกเป็นประเภทรายได้ที่รัฐควรส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเพื่อให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด เงินได้ประเภทที่ 1 เงินได้ประเภททที่ 1 คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศจะมีความคุ้นเคยมากที่สุด นั่นคือเงินเดือนนั่นเอง มนุษย์เงินเดือนจะกลายเป็นบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ประเภทที่ 1 นอกจากนี้ยังรวมถึงรายได้ที่เกิดจากการจ้างงานที่นายจ้างให้เรา ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเช่าบ้าน

อ่านต่อ
error: Content is protected !!