Category: esan language

กะเบียน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กะเบียน อ่านว่า กะ-เบียน แปลว่า ตามกระบวนการหลังจากนึ่งข้าวเหนียวจะต้องมีถาดเพื่อเทข้าวเหนียวลง ถาดนั้นเรียกว่ากะเบียน

error: Content is protected !!