เจาะลึกเครื่องหมายหุ้น C

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ทางตลาดหลักทรัพย์ได้เพิ่มมาตรการ เพื่อประโยชน์นักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นโดยการขึ้นเครื่องหมาย C ต่อท้ายหุ้นเมื่อหุ้นมีเหตุที่อาจทำให้นักลงทุนเสียหาย ดังนั้นเราในฐานะนักลงทุนเราต้องใส่ใจเมื่อหุ้นขึ้นเครื่อหหมาย C

เงื่อนไขที่จะขึ้นเครื่องหมาย C

  • เมื่อนำส่วนผู้ถือหุ้นมาเปรียบเทียบกับทุนชำระ ส่วนผู้ถือหุ้นมีมูลค่าน้อยกว่า 50% ของทุนชำระ
  • บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ถูกหน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่งที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปให้แก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินงานโดยให้ระงับการดำเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  • บริษัท หรือเจ้าหนี้หรือหน่วยงานกำกับดูแลยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท และศาลรับคำร้องไว้แล้ว
  • โดนฟ้องล้มละลายและศาลได้รับคำร้องจากผู้ร้องแล้ว
  • ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเพราะถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัท หรือกรรมการ
  • ให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  •  มีคำสั่งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • สินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น

สิ่งที่กระทบกับนักลงทุนเมื่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย C

นักลงทุนจะลงทุนได้ผ่านบัญชีประเภท Cash balance เท่านั้น

บัญชีหุ้น cash balance, cash และ Margin ฉบับเข้าใจง่าย

เราสามารถตรวจสอบเครื่องหมาย C ว่าบริษัทไหนเคยโดนขึ้นเครื่องหมายบ้างที่ https://www.set.or.th/set/cautionsecurity.do