BREXIT ไม่จบลงง่ายๆ เพราะ ฝ่าย Theresa May เอง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สภาอังกฤษผ่านการโหวตเพื่อขยายระยะเวลากระบวนถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT)อย่างฉิวเฉียด 313 ต่อ 312 การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT) เพื่อไม่เกินการที่ต้องออกสหภาพยุโรป (EU) โดยไร้ข้อตกลง

2 รัฐมนตรีช่วยของ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ Teresa may ประกาศลาออกจากการที่ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ Teresa may พยายามที่มีการต่อรองกับ หัวหน้าพรรคแรงงาน Jeremy Corbyn  ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของ Teresa may นั่นเอง

สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมของ นายกรัฐมนตรีอักฤษ Theresa May เองบางส่วนได้โพสภาพการฉีกบัตรสมาชิกพรรคลงในSocial media แถม Teresa May ยังถุกกล่าวโจมตีจากพรรคตัวเองในสภา

การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT) ผ่อนคลายลงเพราะ สหภาพยุโรป (EU)

สหภาพยุโรป (EU) เองไม่ได้ปิดโอกาสในการขยายเวลาในการที่จะมีข้อตกลง โดยการจะนำไปเสนอต่อการประชุม EU ใน วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้โอกาสอังกฤษในการแก้ไขข้อตกลง การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT)

Theresa May
Theresa May

การยกเลิกการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT) ยกไม่หมดไป

jeremy-corbyn
Jeremy Corbyn

พรรคแรงงานของอังกฤษมีการพูดคุยในพรรคในการพยายามนำเสนอเพื่อลงประชามติในการการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT) อีกครั้ง เพื่อให้อังกฤษยังคงอยู่ใน สหภาพยุโรปต่อไป เพราะประชาชนได้รับบทเรียนแล้วจากการที่พยายามที่จะออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอังกฤษยังไงบ้าง