มุมมองเศรษฐกิจ ผ่านการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 2/2562 โดย ธปท.

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คณะกรรมนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับระดับศักยภาพ ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวจากประมาณการครั้งก่อน การชะลอตัวครั้งนี้เกิดจากการชะลอตัวอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสำคัญ แต่อุปสงค์ภายในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้านเศรษฐกิจขาด้านต่ำ มาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในด้วย

สำหรับเงินเฟ้อใกล้เคียงกับประมาณการไว้เดิม เข้าใกล้กรอบด้านล่างที่1% ที่ผ่านมาอาหารสดกับพลังงานกดดัน สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน(Core Inflation) ค่อยๆปรับเป็นอย่างช้าๆในสองปีข้างหน้า ความเสี่ยงยังเป็นความเสี่ยงด้านต่ำอยู่ถ้าเศรษฐกิจชะลอต่ำกว่าที่คาด

ความเสี่ยงที่คณะกรรมการนโยบายการเงินให้น้ำหนักเกี่ยวกับ

1. การก่อหนี้ครัวเรือน

2. พฤติกรรมการ search for yield นำไปสู่ underpricing of risk โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และธุรกิจขนาดใหญ่

3. ความเสี่ยงของอสังหาริมทรัพย์

ประมาณการ

ปรับประมาณการเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากเดิมคิดว่าโตร้อยล่ะ4 ต่ำลงเหลือ3.8% ปีหน้าโต 3.9% ใกล้เคียงกับศักยภาพ

อัตราเงินเฟ้อประมาณการเท่าเดิม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าค่อยเป็นค่อยไป ประมาณการเศรษฐกิจอาจต่ำลงตามความเสี่ยงด้านต่างประเทศ อัตราเงินอาจเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดตามเศรษฐกิจ

ย้อนกลับไปปี 2560 2 ปีที่แล้วปัจจัยหลักของการโตมาจากการส่งออก หลังจากนั้นปี2561 การส่งออกเริ่มชะลอตัวจากปัจจัยต่างๆอย่างข้อพิพาททางการค้า อย่างไรก็ตามในปีที่แล้วตัวขับเคลื่อนกลายเป็น

การบริโภคภาคเอกชนโตถึง 4.0% ปีนี้คาดว่าโต 3.9% ปีหน้าคาดว่าโต 3.7% ซึ่งมาจากแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องตามรายได้ภาคครัวเรือนทั้งในและนอกการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐแต่ยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่สูง

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 4.5%  ปีนี้คาดว่าโต 4.4% ปีหน้าคาดว่าโต 5.0% มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการย้ายฐานการผลิตมาไทย และโครงการลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน

การใช้จ่ายภาครัฐโต 6.6% ปีนี้คาดว่าโต 6.1% ปีหน้าคาดว่าโต 6.6% ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแม้มีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าที่ประเมิน มาจากความล่าช้าของการลงรัฐวิสาหกิจบางแห่ง

การส่งออกสินค้าโต 4.1% ปีนี้คาดว่าโต 3.1% ปีหน้าคาดว่าโต 3.7% ขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ วัฏจักร สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลมาตรการกีดกันสินค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว ขยายตัวถึง 40 ล้านคน ปีหน้าคาดว่าจะโตถึง 42 ล้านคน

ราคาน้ำมันคาดว่าอยู่ 66 เหรียญ

แนวโน้มการส่งออกต้องติดตามเพราะเศรษฐกิจโลกอ่อนไหว

ประเทศคู่ค้ายังได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้า

ปัจจัยสนับสนุนการส่งออก

– การย้ายอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมมาไทย

– ผลของสงครามการค้าอเมริกา-จีน ทำให้มีการย้ายฐานกำลังผลิตมาไทย