อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการทำกำไรที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของกระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์หรือโครงการ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) จะเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากโครงการ/สินทรัพย์กับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทั้งหมด BCR ที่มากกว่า 1 แสดงว่าสินทรัพย์/โครงการคาดว่าจะสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) = PV ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ / PV ของต้นทุนโครงการ

หากการลงทุนหรือโครงการนั้นมีมูลค่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) มากกว่า1 โครงการสามารถคาดหวังผลตอบแทนหรือส่งมอบ NPV ที่เป็นบวกได้ กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิให้กับธุรกิจหรือบริษัทและนักลงทุน

หากค่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) น้อยกว่า 1 ต้นทุนของโครงการอาจสูงกว่าผลตอบแทน ดังนั้นจึงควรละทิ้งไป

ขั้นตอนในการคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)

ในการคำนวณสูตรอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ขั้นตอนการกำหนดมูลค่าปัจจุบันคือ:

จำนวนเงินในแต่ละปี = กระแสเงินสดรับ*ปัจจัย PV

รวบรวมจำนวนเงินสำหรับปีทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน หากต้นทุนเกิดขึ้นล่วงหน้า ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะเป็นมูลค่าปัจจุบัน

  ของค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่มีปัจจัย PV

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนโดยใช้สูตร:

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)= PV ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ / PV ของต้นทุนโครงการ

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)มักใช้ในการจัดทำงบประมาณเพื่อวิเคราะห์มูลค่าโดยรวมของเงินในการดำเนินโครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)สำหรับโครงการขนาดใหญ่อาจทำได้ยาก เนื่องจากมีสมมติฐานและความไม่แน่นอนมากมายที่ยากต่อการประเมิน นี่คือเหตุผลที่มักจะมีผลลัพธ์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)ที่เป็นไปได้มากมาย

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) ไม่ได้ให้ความรู้สึกใดๆ ว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากเพียงใด ดังนั้นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) มักจะใช้เพื่อให้ได้แนวคิดคร่าวๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่สูงกว่าอัตราคิดลดเท่าไร ซึ่งเป็นต้นทุนทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท (WACC) – ค่าเสียโอกาสของเงินทุนนั้น

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)คำนวณโดยการหารผลประโยชน์เงินสดทั้งหมดที่เสนอของโครงการด้วยต้นทุนเงินสดทั้งหมดที่เสนอของโครงการ ก่อนที่จะแบ่งตัวเลข มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องตลอดอายุที่เสนอของโครงการ – โดยคำนึงถึงมูลค่าปลายทาง ซึ่งรวมถึงต้นทุนการกอบกู้/การแก้ไข – จะถูกคำนวณ

ตัวอย่างวิธีการใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทต้องการประเมินความสามารถในการทำกำไรของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารอพาร์ตเมนต์ในปีหน้า บริษัทตัดสินใจเช่าอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการในราคา 50,000 บาทแทนที่จะซื้อ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% และการปรับปรุงใหม่คาดว่าจะเพิ่มผลกำไรประจำปีของบริษัทได้ถึง 100,000 บาทในอีกสามปีข้างหน้า

NPV ของต้นทุนรวมของสัญญาเช่าไม่จำเป็นต้องลดราคา เนื่องจากค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจำนวน 50,000 บาท จะจ่ายล่วงหน้า NPV ของผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้คือ 288,388 บาท หรือ (100,000 บาท/ (1 + 0.02)^1) + (100,000 บาท / (1 + 0.02)^2) + (100,00 บาท / (1 + 0.02)^3) ดังนั้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) คือ 5.77 หรือ 288,388 บาท หารด้วย 50,000 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)

ในตัวอย่างนี้ บริษัทมี อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) 5.77 ซึ่งบ่งชี้ว่าผลประโยชน์โดยประมาณของโครงการมีค่ามากกว่าต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท สามารถคาดหวังผลประโยชน์ 5.77 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละ 1 บาท

ข้อจำกัดหลักของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)คือการลดโครงการให้เป็นตัวเลขง่ายๆ เมื่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการลงทุนหรือการขยายกิจการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และอาจถูกทำลายโดยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน การปฏิบัติตามกฎที่สูงกว่า 1.0 หมายถึงความสำเร็จ และความล้มเหลวของคาถาที่ต่ำกว่า 1.0 นั้นทำให้เข้าใจผิด และสามารถให้ความรู้สึกที่ผิดๆ กับโครงการได้ ต้องใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) เป็นเครื่องมือร่วมกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นๆ เพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ดี

แม้ว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)เป็นเครื่องมือง่ายๆ ในการวัดความน่าดึงดูดใจของโครงการหรือสินทรัพย์ แต่ก็ไม่ควรเป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ของโครงการเพียงอย่างเดียว ขอแนะนำให้ใช้อัตราส่วนอื่นๆ และการวิเคราะห์เพิ่มเติม

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) มีความอ่อนไหวอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์กระแสเงินสดและอัตราคิดลด หากคุณคิดว่าข้อสมมติพื้นฐานไม่ถูกต้องหรือมีความลำเอียง ไม่ควรอาศัยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)