ค่าธรรมเนียมซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าธรรมเนียมซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end) เกิดจากการที่นักลงทุนขายหน่วยกองทุนรวมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยกองทุนรวมจากนักลงทุน