Average Daily Rate (ADR) อัตราส่วนที่นักลงทุนในโรงแรมต้องรู้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติแล้วโรงแรมต่าง ๆ จะมีรายได้ในรูปแบบค่าเช่าห้องพักเป็นรายวันและรายเดือน แต่รายได้ของโรงแรมไม่ได้มีความนิ่ง เนื่องด้วยรายได้ของโรงแรมขึ้นอยู่กับค่าห้องพักของโรงแรม เราสามารถได้จากการที่เราไปท่องเที่ยวในช่วงที่ High season ของแต่ละที่จะพบว่าอัตราค่าที่พักของโรงแรมจะแพง หรือแม้กระทั่งช่วงวันหยุดยาว ราคาที่พักก็จะเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับนักลงทุนหรือผู้บริหารเราต้องการข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน วันนี้เราเลยจะมาเสนอ

อัตราส่วน Average Daily Rate (ADR)

Average Daily Rate (ADR) แปลตรงตัวก็คือรายได้เฉลี่ยต่อวัน สามารถหาได้โดย

นำรายได้ที่ขายห้องได้ หารด้วย จำนวนที่ขายห้องได้

ยกตัวอย่าง

ขายห้องได้ 5ห้อง

แล้วมีรายได้ดังนี้

ห้องที่ 1 ขายได้ 1,000 บาท

ห้องที่ 2 ขายได้ 1,200 บาท

ห้องที่ 3 ขายได้ 800 บาท

ห้องที่ 4 ขายได้ 1,100 บาท

ห้องที่ 5 ขายได้ 1,500 บาท

ดังนั้นเมื่อรวมรายได้จะได้ 5,600 บาท นำไปหาร 5 จะเท่ากับ 1,120 บาท

ดังนั้น Average Daily Rate (ADR) จะเท่ากับ 1,120 บาทนั่นเอง