มาทำความรู้จักกับหุ้นจดทะเบียน (Authorized stock)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หุ้นจดทะเบียน (Authorized stock)หมายถึงจำนวนสูงสุดของหุ้นที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ออกตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท มักจะอยู่ในส่วนบัญชีทุนของงบดุล หุ้นที่ได้รับอนุญาตไม่ควรสับสนกับหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ บริษัท ได้ออกให้จริงและถือโดยสาธารณะ

หุ้นจดทะเบียน (Authorized stock) เรียกอีกอย่างว่าหุ้นที่ได้รับอนุญาตหรือหุ้นทุนจดทะเบียน เมื่อมีการก่อตั้งบริษัท บริษัทจะตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทจะเสนอให้ หุ้นเหล่านี้เรียกว่าหุ้นจดทะเบียน (Authorized stock)หุ้นที่ออกสู่สาธารณะเพื่อซื้อขายในตลาดเปิดประกอบด้วยหุ้นที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท จำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้จริงเรียกว่าโฟลต นอกจากนี้ หุ้นจำกัด(Restricted shares) ซึ่งสงวนไว้สำหรับค่าตอบแทนพนักงานและสิ่งจูงใจ เป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่ได้รับอนุญาต จำนวนหุ้นคงเหลือของบริษัทแห่งหนึ่งตามที่เห็นในงบดุลเป็นผลรวมของจำนวนหุ้นลอยตัวและหุ้นจำกัด หากหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วน้อยกว่าหุ้นจดทะเบียน (Authorized stock) ผลต่าง (หุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่าย) คือสิ่งที่บริษัทเก็บไว้ในคลัง บริษัทที่ออกหุ้นจดทะเบียน (Authorized stock) ทั้งหมดจะมีจำนวนหุ้นที่โดดเด่นเท่ากับหุ้นที่ได้รับอนุญาต หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นจดทะเบียน (Authorized stock) เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดคือจำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทสามารถออกได้

หุ้นจดทะเบียน (Authorized stock) รวมถึงหุ้นทุกประเภทที่สามารถออกได้เช่น:

  • หุ้นสามัญ
  • หุ้นบุริมสิทธิ
  • หุ้นจำกัด

หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของทุนในองค์กร เงื่อนไขอื่นๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ล้วนหมายถึงหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิเรียกร้องส่วนหนึ่งของรายได้ของบริษัท ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ในบริษัท

หุ้นสามัญยังให้สิทธิในการออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักลงทุนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทซึ่งมีหุ้นสามัญสามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และอาจมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจอื่นๆ ของบริษัท

หุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่คล้ายกับหุ้นสามัญ ความแตกต่างที่สำคัญคือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเรียกร้องก่อนหุ้นสามัญในทรัพย์สินและรายได้ของบริษัท

หุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นอาวุโสกว่าหุ้นสามัญเนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับความสำคัญเหนือผู้ถือหุ้นสามัญในการจ่ายเงินปันผล

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิออกเสียง

ลักษณะสำคัญของหุ้นบุริมสิทธิมีดังนี้

ความชอบในทรัพย์สินระหว่างการชำระบัญชี (ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทั่วไปในการเรียกร้องทรัพย์สินหาก บริษัท ผิดนัด)

บุริมสิทธิในเงินปันผล (ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจ่ายก่อน ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ แต่หลังจากผู้ถือหนี้ใด ๆ )

ไม่มีสิทธิออกเสียง

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ (สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้)

Callable (สามารถซื้อคืนโดยผู้ออกในวันที่กำหนดในอนาคต)

หุ้นจำกัด(Restricted shares) คือหุ้นที่ออกให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เป็นหลัก หุ้นนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้จนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ตัวอย่างของเงื่อนไขดังกล่าว ได้แก่ การจ้างกรรมการของบริษัทต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทบรรลุรายได้ต่อหุ้น (EPS) หรือเป้าหมายทางการเงินอื่นๆ สำหรับบริษัท เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อจำกัดแล้ว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะโอนหุ้นให้ผู้รับสิทธิ์

การแชร์แบบจำกัดเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับพนักงาน เพราะหลังจากได้รับหุ้นแล้ว พวกเขาจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงได้รับสิทธิในการออกเสียง พวกเขาจะรู้สึกรับผิดชอบต่อบริษัทและประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทมากขึ้น มันสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาทำงานหนักและบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไปเพราะจะสร้างผลกระทบอย่างเป็นสัดส่วนต่อคุณค่าของพวกเขาในฐานะผู้ถือหุ้น