เจาะลึกความเห็นของผู้สอบบัญชี (Auditor’s Opinion)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สองสิ่งที่ทำให้รายงานการตรวจสอบซับซ้อนมากคือข้อมูลบางอย่างไม่พร้อมใช้งานและข้อมูลบางส่วนมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด ผู้สอบบัญชีต้องตั้งสมมติฐานต่างๆ ในการสรุปรายงาน ความเห็นจากการตรวจสอบเป็นส่วนที่สำคัญมากของรายงานการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นการแถลงเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทต่อนักลงทุน รายงานการตรวจสอบแสดงภาพประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทในปีบัญชีที่กำหนด นักลงทุนวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบและตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานการตรวจสอบ

นักลงทุนมีความสนใจเป็นพิเศษในความเห็นในการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นภาพสะท้อนของความสมบูรณ์ของรายงานการตรวจสอบและฉายภาพของบริษัท ความเห็นจากการตรวจสอบพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ไม่ว่าพวกเขาจะมีโอกาสปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมด ระดับของสาระสำคัญ และประเด็นอื่นๆ ตามแนวทางดังกล่าวหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีลักษณะเป็นอัตนัยและขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้สอบบัญชี (Auditor’s Opinion)

ความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์จากการตรวจสอบอาจทำให้สถานภาพของบริษัทเสื่อมถอยได้ ในบางกรณี ความคิดเห็นจากการตรวจสอบที่ไม่พึงประสงค์อาจนำไปสู่การดำเนินคดี หน่วยงานกำกับดูแลอาจกลั่นกรองความคิดเห็นในการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและผลกระทบต่อเรื่องภาษี

ความเห็นของผู้สอบบัญชี (Auditor’s Opinion)ถูกนำเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบเริ่มต้นด้วยส่วนเกริ่นนำซึ่งระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารและความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจสอบ

ส่วนที่สองระบุงบการเงินที่ให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี (Auditor’s Opinion)

 ส่วนที่สามสรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี (Auditor’s Opinion)ต่องบการเงิน แม้ว่าจะไม่พบในรายงานการตรวจสอบทั้งหมด แต่อาจมีการนำเสนอส่วนที่สี่เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์

ความคิดเห็นที่ไม่มีเงื่อนไขเรียกอีกอย่างว่าความคิดเห็นที่สะอาด ผู้สอบบัญชีรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข หากงบการเงินได้รับการสันนิษฐานว่าปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ จะมีการให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกิจการ หากผู้บริหารอ้างความรับผิดชอบในการจัดตั้งและการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการภาคสนามเพื่อทดสอบประสิทธิผล

ความเห็นที่ผ่านการรับรองจะได้รับเมื่อบันทึกทางการเงินของบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตาม GAAP ในธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด แม้ว่าถ้อยคำของความคิดเห็นที่ผ่านการรับรองจะคล้ายกันมากกับความคิดเห็นที่ไม่มีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีได้ให้วรรคเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการเบี่ยงเบนจาก GAAP ในงบการเงิน และชี้ให้เห็นว่าเหตุใดรายงานของผู้สอบบัญชีจึงไม่มีเงื่อนไข

ความเห็นที่ผ่านการรับรองอาจได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในขอบเขตของการตรวจสอบหรือวิธีการบัญชีที่ไม่เป็นไปตาม GAAP อย่างไรก็ตาม การเบี่ยงเบนจาก GAAP นั้นไม่ได้แพร่หลายและไม่ได้ทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมผิดไป

ความคิดเห็นที่เสียเปรียบที่สุดที่ธุรกิจอาจได้รับคือความคิดเห็นเชิงลบ ความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์บ่งชี้ว่าบันทึกทางการเงินไม่เป็นไปตาม GAAP และมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอย่างไม่มีการลดหย่อนและแพร่หลาย ความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์อาจเป็นเครื่องบ่งชี้การฉ้อโกง นักลงทุน ผู้ให้กู้ และสถาบันการเงินอื่น ๆ มักไม่ยอมรับงบการเงินที่มีความคิดเห็นเชิงลบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านหนี้สิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถกรอกรายงานการตรวจสอบได้เนื่องจากไม่มีบันทึกทางการเงินหรือได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชีขอปฏิเสธความคิดเห็น สิ่งนี้เรียกว่าข้อ จำกัด ขอบเขตและเป็นข้อบ่งชี้ว่าไม่สามารถกำหนดความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินได้ การปฏิเสธความคิดเห็นไม่ใช่ความเห็น