เจาะลึกสินทรัพย์ (Assets) คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สินทรัพย์ (Assets)คือทรัพยากรที่มีมูลค่า จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ที่เป็นของบุคคล บริษัท หรือรัฐบาลโดยคาดหวังว่าจะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ (Assets)แสดงถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทหรือเป็นตัวแทนการเข้าถึงที่บุคคลหรือบริษัทอื่นไม่มี สิทธิ์หรือการเข้าถึงอื่นๆ บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าทรัพยากรทางเศรษฐกิจสามารถใช้ตามดุลยพินิจของบริษัท และเจ้าของสามารถตัดหรือจำกัดการใช้งานได้

สินทรัพย์ (Assets)ที่จะมีอยู่ บริษัทต้องมีสิทธิในทรัพย์สิน ณ วันที่ในงบการเงิน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่หายากและมีความสามารถในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างกระแสเงินสดเข้าหรือการลดกระแสเงินสด

สินทรัพย์ (Assets)หมุนเวียนเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจระยะสั้นที่คาดว่าจะแปลงเป็นเงินสดภายในหนึ่งปี สินทรัพย์ หมุนเวียนประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าต่างๆ

ในขณะที่เงินสดนั้นง่ายต่อการประเมินมูลค่า นักบัญชีจะประเมินความสามารถในการกู้คืนของสินค้าคงคลังและลูกหนี้เป็นระยะ หากมีหลักฐานว่าลูกหนี้อาจเรียกเก็บเงินไม่ได้ก็จะกลายเป็นการด้อยค่า หรือหากสินค้าคงคลังล้าสมัย บริษัทอาจตัดสินทรัพย์ (Assets)เหล่านี้ออก

สินทรัพย์ (Assets)ถาวรเป็นทรัพยากรระยะยาว เช่น โรงงาน อุปกรณ์ และอาคาร การปรับอายุของสินทรัพย์ถาวรขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายเป็นระยะที่เรียกว่าค่าเสื่อมราคา ซึ่งอาจสะท้อนหรืออาจไม่สะท้อนถึงการสูญเสียอำนาจในการหารายได้สำหรับสินทรัพย์ถาวร

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอนุญาตให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาภายใต้วิธีกว้างๆ สองวิธี วิธีเส้นตรงถือว่าสินทรัพย์ ถาวรสูญเสียมูลค่าตามสัดส่วนของอายุการใช้งาน ในขณะที่วิธีเร่งรัดจะถือว่าสินทรัพย์สูญเสียมูลค่าเร็วขึ้นในปีแรกของการใช้งาน

สินทรัพย์ทางการเงินเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ (Assets)และหลักทรัพย์ของสถาบันอื่น สินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยหุ้น พันธบัตรรัฐบาลและองค์กร หุ้นบุริมสิทธิ และหลักทรัพย์ลูกผสมอื่นๆ สินทรัพย์ทางการเงินมีมูลค่าขึ้นอยู่กับการจัดประเภทการลงทุนและแรงจูงใจเบื้องหลัง

สินทรัพย์ (Assets)ไม่มีตัวตนเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ไม่มีสถานะทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และค่าความนิยม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ (Assets)ไม่มีตัวตนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินทรัพย์ (Assets) และสามารถตัดจำหน่ายหรือทดสอบการด้อยค่าในแต่ละปีก็ได้

การจัดประเภทสินทรัพย์ (Assets)มีความสำคัญต่อธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์ (Assets)ใดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและเป็นสินทรัพย์ถาวรมีความสำคัญในการทำความเข้าใจเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของบริษัท ในสถานการณ์ของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์ (Assets)ใดที่จับต้องไม่ได้และจับต้องไม่ได้จะช่วยประเมินความสามารถในการละลายและความเสี่ยง

การพิจารณาว่าสินทรัพย์ (Assets)ใดเป็นสินทรัพย์ ดำเนินงานและสินทรัพย์ (Assets)ใดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของรายได้จากสินทรัพย์ (Assets)แต่ละประเภท ตลอดจนการพิจารณาว่ารายได้ของบริษัทมาจากกิจกรรมทางธุรกิจหลักเป็นเปอร์เซ็นต์ใด