เจาะลึกการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้โดยสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินอันเป็นผลมาจากความไม่ตรงกันของสินทรัพย์และหนี้สิน กลยุทธ์ การบริหารสินทรัพย์และ หนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)ใช้การผสมผสานระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงิน และมักใช้โดยองค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แนวปฏิบัติในการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอาจรวมถึงปัจจัยหลายประการ รวมถึงการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ การลดความเสี่ยง และการปรับกรอบการกำกับดูแลและเงินทุน ด้วยการจับคู่สินทรัพย์กับหนี้สินได้สำเร็จ สถาบันการเงินจะเหลือส่วนเกินที่สามารถจัดการอย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดและเพิ่มผลกำไร

แนวคิดของการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)มุ่งเน้นไปที่จังหวะเวลาของกระแสเงินสด เนื่องจากผู้จัดการบริษัทต้องวางแผนในการชำระหนี้สิน กระบวนการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์พร้อมที่จะชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและสินทรัพย์หรือรายได้สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ กระบวนการจัดการสินทรัพย์/หนี้สินนำไปใช้กับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในงบดุล

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)เป็นแนวทางให้สถาบันการเงินจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่แล้ว ความไม่ตรงกันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือข้อกำหนดด้านสภาพคล่อง

กรอบงาน การบริหารสินทรัพย์และ หนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)เต็มรูปแบบมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงในระยะยาวและความสามารถในการทำกำไรโดยการรักษาข้อกำหนดด้านสภาพคล่อง การจัดการคุณภาพสินเชื่อ และการทำให้มั่นใจว่าเงินทุนในการดำเนินงานเพียงพอ แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ การบริหารสินทรัพย์และ หนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) เป็นกระบวนการประสานงานที่ใช้กรอบงานเพื่อดูแลงบดุลทั้งหมดขององค์กร ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนของสินทรัพย์อย่างเหมาะสมที่สุด และหนี้สินจะลดลงในระยะยาว

ตามเนื้อผ้า สถาบันการเงินจัดการความเสี่ยงแยกจากกันตามประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทว่าด้วยวิวัฒนาการของภูมิทัศน์ทางการเงิน ปัจจุบันถูกมองว่าเป็นแนวทางที่ล้าสมัย แนวทางปฏิบัติของ การบริหารสินทรัพย์และ หนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)มุ่งเน้นไปที่การจัดการสินทรัพย์และการลดความเสี่ยงในระดับมหภาค โดยกล่าวถึงประเด็นต่างๆ เช่น ตลาด สภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านเครดิต

แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแบบดั้งเดิม การบริหารสินทรัพย์และ หนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับความเสี่ยงและปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแล การนำแนวทางปฏิบัติของ การบริหารสินทรัพย์และ หนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)ไปใช้นั้นครอบคลุมทั่วทั้งภูมิทัศน์ทางการเงิน และสามารถพบได้ในองค์กร เช่น ธนาคาร กองทุนบำเหน็จบำนาญ ผู้จัดการสินทรัพย์ และบริษัทประกันภัย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหมายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อกระแสเงินสดในอนาคตอย่างไร สถาบันการเงินมักถือสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุด 2 ตัวอย่าง ได้แก่ เงินฝาก (สินทรัพย์) และเงินกู้ (หนี้สิน) เนื่องจากทั้งสองได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย สภาพแวดล้อมที่อัตรามีการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้สินทรัพย์และหนี้สินไม่ตรงกัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของสถาบันการเงินในการอำนวยความสะดวกให้กับภาระผูกพันของกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคต หรือที่เรียกว่าสภาพคล่อง เมื่อสถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงคือจะส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงิน

เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง องค์กรอาจใช้ขั้นตอน การบริหารสินทรัพย์และ หนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านกระแสเงินสดที่เกิดจากหนี้สิน